42867. lajstromszámú szabadalom • Gőzölögtető

Megjelent 1 i)Q8. évi szeptember l i ó 19-én. MAGY. SZABADALMI KíR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 42867. szám. x/j. OSZTÁLY. Gőzölögtető. HERRMANN CARL PÉKMESTER BRESLAUBAN. A bejelentés napja 1907 december hó 28-ika. Ismeretesek oly gőzölögtetők, melyek vízbevezetéssel ellátott zárt fémszekrény­ből állanak, melynek közbenső fenekeire a víz lecsurog, a fejlesztett gőz pedig a sütő térbe torkoló csövön vonul el, végül az el nem párolgott víz számára egy elvezető cső van elrendezve. A találmány értelmében a vízbevezető cső előtt a szekrény fala által határolt, egész kiterjedésében alul átbocsátó nyílá­sokkai ellátott borda van elrendezve, mely tartályt képez, amelyben a víz legelőbb kissé összegyűlik és azután bizonyos nyo­mással a borda nyílásain át sugárirányban szétfröccsen, míg egy keresztirányban eléje helyezett léchez ér, melynek élén át az új­ból összegyűlő víz a fenékfölület egész szé­lességének öblítésére lecsurog. A mellékelt rajzon az 1. ábrán a gőzölögtető fölülnézetben van föltüntetve, födője le van véve, a 2. ábrán födővel ellátva az 1. ábra A—A vonala szerint vett metszetben látható. A sütő kemence talpában elhelyezett (a) szekrény a (b) vízbevezetéssel van ellátva és (c)-nél elvezető csővel van összekötve. A szekrényben lévő (d e) közbenső fenekek ellenkező irányban vannak meghajlítva és legmélyebb helyükön át vannak törve, mi­nek folytán a fölső közbenső fenék legma­gasabb pontja fölött beáramló víz zeg-zug útban a szekrényen átcsurog, közben rész­ben elpárolog és az (f) csövön át a sütő­térbe jut> a megmaradó víz pedig (c)-nél lefolyik. Hogy a víznek lehetőleg egyenletes el­gőzölgését érjük el a lemezek csurgatása mellett a fölső (d) fenéken a (b) vízbeve­zető cső előtt a szekrény homlokfala által határolt (gl) átbocsátó nyílásokkal ellá­tott (g) borda van elrendezve, melyen be­lül a beömlő víz előbb kissé összegyűl és azután a (gl) nyílásokon át, melyek a vi­zet a fenék egész szélességén elosztják, a (h) keresztléc által létesített gyűjtőtérbe térbe áramlik. Itt újból összegyűjtetik, az­után a (h) léc szélén túlemelkedve, széles sávokban esik a mögötte fekvő fenékfölü­letre, melynek fűtőfölülete (i) hornyok ál­tal nagyobbítva van és a (dl) nyílásokon át az alsó (e) fenék fölületére jut és végül, amennyiben útközben még el nem párol­gott és az (f) csövön a sütőtérbe nem vo­nult volna, a levezető csőbe jut. A víz duz­zasztása által a fűtőfölületekre ható egyen­letes csurgatást nyerünk és ezáltal a min­denkori kemencemelegnek megfelelő ned­vességtartalmú gőzölögtetést létesíthetünk.

Next

/
Thumbnails
Contents