42809. lajstromszámú szabadalom • 180 fok alatt ékelt forgattyúkkal bíró kompoudgőzgép

az alacsony nyomású hengerbe ömlik át. A (b) alacsony nyomású hengerből a gőz az (i) szelepen át jut a (k) kipuffogó csátor­nába, honnan a kéményen át távozik. Azáltal, hogy a (g h) szelepek egyaránt szolgálnak a magas nyomású henger kibo­csátó és az alacsony nyomású henger be­bocsátó szelepei gyanánt, a magas nyomású henger elő-kiömlése egyenlő az alacsony nyomású henger elő-beömlésével és utóbbi­nak beömlése megegyezik előbbi kiömlé­sével. A gőzelosztószervek ilyen elrendezése következő előnyökkel jár: A két henger közötti fölvevő tér többé nem nagy jelentőségű, a gőzelosztószervek száma pedig csökkent, ami a vezérmű moz­gatására igényelt munka csökkentését je­lenti. Azon hőveszteségek, melyek az eddig alkalmatos gépeknél a gőznek a szokásos fölvevőben való tartózkodása folytán léptek föl, jelen elrendezés mellett elkerültetnek és a gőz eleven ereje is jobban kihasznál­tatik. Az alacsony nyomású henger beöm­lése megfelelvén a magas nyomású henger kiömlésének, a diagrammok teltsége, vagyis a gőzgép hatásfoka fokoztatik. A két henger ki- és beömlésének megegyezése folytán a gőzgép üzeme egyenletesebbé válik. További előny az, hogy a két henger a gőzcsatornákkal egy darabban önthető, mi­által a gép tokjának szerkesztése egysze­rűbb lesz; a szelepek megvizsgálása és ki­cserélése szintén meg van könnyítve. Jelen szelep elrendezés minden gőzgépnél alkalmazható, melynek forgattyúi 180° alqtt Vannak ékelve. Szelepek helyett siktolaty­tyúk, hengertolattyúk stb. is alkalmazhatók gőzelosztószervként. A 3. és 4. ábrákban föltüntetett compound­gőzgép foganatosítási alakja oly szelepelren­dezéssel bír, melynél a gőzelosztószervek lehetőleg közel vannak tolva a hengervé­gekhez. A gőzelosztószervekként szolgáló szele­pek tehát ezen foganatosítási alaknál mind­egyik hengervég számára egy-egy csoportot alkotnak, melyek vezérlése egy közös, a hengertengelyre keresztben álló vezérten­gely által eszközöltetik. Az 1. és 2. ábrabeli foganatosítási alak (c g i) szelepeinek a 4. ábrában (c' g' i') szelepek felelnek meg; a friss gőzvezeték (fl)-el, a kipuffogó-vezeték pedig (kl)-el van jelölve. A szelepházban a két hengervégen a gőz­csatornákba oly módon vannak a (q) válasz­falak beépítve, hogy a gőz a szelepházat kivánt módon járja át. Az összes szelepek ismert módon horony­vezetékes vezértengellyel kormányoztatnak, mely a 4. ábrában föltüntetett csőalakú (s) tokban lenghetően vagy körforgón van ágyazva. Az ezen szelepelrendezés előnye, hogy nemcsak a gőzelosztó részek száma csök­kentetik, hanem a szelepház és evvel a gép tokrészeinek szerkezete még tovább egy­szerűsíttetik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. 180° alatt ékelt forgattyúkkal bíró szele­pes compound-gőzgép, különösen moz­donyüzem számára, jellemezve azáltal, hogy az (a) magas nyomású henger (g h) kibocsátó szelepei a gőzelosztó-tok­ban úgy vannak elrendezve, hogy egy­úttal a (b) alacsony nyomású henger gőzbebocsátó szelepeiként szolgáljanak, azon célból, hogy a gőzelosztó-szekrény helyigényének csökkentése által a sze­lepes vezérmű mozdonyok és hasonlók számára is alkalmazható legyen. 2. Az 1. alatt igényelt szelepes gőzgép egy­más mellett fekvő hengerekkel, jelle­mezve azáltal, hogy az (a) magas nyo­mású henger (c d) bebocsátó szelepei az (a b) hengerek között a hengerközé­pen elrendezett (e) kamrában — e (c d) szelepek két oldalán az (a) magas nyo­mású henger kibocsátó és a (b) alacsony nyomású henger bebocsátó szelepeiül szolgáló (g h) szelepek az (e) kamrától a henger végekhez vezető (m n) csator­nákon — és ezen szelepek mellett a hengervégeken az alacsony nyomású henger (i j) kibocsátó szelepei az (o p)

Next

/
Thumbnails
Contents