42797. lajstromszámú szabadalom • Hajóemelőmű

Megjelent 1908. évi szeptember hó 12-éu . MAGY. KIR. SZABADALMI ign HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 42797. szám. XV/c. OSZTÁLY. Hajóemelő mű. SALOMON BERNHARD IGAZGATÓ MAJNA/M FRANKFURTBAN. A bejelentés napja 1007 október hó 5-ike. Az eddig ismeretes hajóemelőműveknél általában az alsó helyzettől a fölső helyze­tig megszakítás nélküli építmények, vas­szerkezetek vagy máseffélék szükségesek. A hajók emelésére javaslatba hozott oly emelőművek, melyek a forgő. darúk mintá­jára vannak kiképezve és melyek célja lett volna az alépítményen megtakarításokat el­érni, nem járnak a szükséges vasszerkezet i redukálásával, mert ennek a megkívánt ellensúly végett megközelítőleg oly hosszú­sággal kell bírnia, mely az alsó és felső helyzet közötti távolságnak megfelel. Jelen találmány tárgya már most olyan emelőmű, melynek építési költsége rendkívül csekély, üzeme igen egyszerű és aránylag kis méretű építményeket igényel, minthogy az új emelőmű alkalmazásánál a csatorna­pályák is lehetőleg rövidek lehetnék. A találmány értelmében az emelőmű himba gyanánt van kiképezve, melyet huzó és nyomórudazatok vagy egyszerűen a for­gási tengely mindkét oldala felé nyúló huzókötelek segítségével forgatunk illetve tartunk. Az 1. ábra a himba egyik fogana­tosítási példáját mutatja melynek (a) forgási tengelye kellő számú (b, c) kötél és (d, e) kötéldob segítségével forgatható illetve rög­zíthető. A hajót hordó test, mely a rajz szerint (f) teknő gyanánt van kiképezve, a körülményekhez képest (g) kötelek és más­effélék segítségével közvetlenül a himba (h) karjára vagy külön emelőműre függeszthető, mely az (f) teknő emelését és sülyeszté­sét a (h)kar mozgásától függetlenül meg­engedi. Ez az emelőmű vagy magán á (h) karon i lehet elrendezve, pl. úgy, hogy a hajót hordó test kötelek, láncok és máseffélék segítsé­vel vezető görgők közvetítése nélkül köz­vetlenül az emelődobokon függ vagy pedig a (h) kar forgási pontja közelében szilárd alapzatra szerelhető. A himba alkalmazása teljeBen szabad kezet enged a szerkesztőnek az (i) fő csap­ágy a (d) és (e) kötéldobok elhelyezése te­kintetében. Az ágyazás úgy az alsó mint a felső helyzet közelében valamint középen is létesíthető. A 2. ábra szerint a (b) és (c) vonókötelek helyett a (k) huzó- és rudazat alkalmazható, melynek alsó támpontja a himba (h) karjá­nak mozgatása végett az ollósdarúknál is­meretes módon pl. vízszintesen helyezhető el. Ugy az 1. mint a 2. ábrán a himba egyik véghelyzete kihúzott vonalakkal, a másik pontozott vonalakkal van jelezve. A himba karjait általában kétoldalúan képez-

Next

/
Thumbnails
Contents