42762. lajstromszámú szabadalom • Eljárás oldható keményítő előállítására

. Megjelent 19Q8. évi szeptember hó 391-én. MAGY. SZABADALMI Kia HIVATAL SZABADALMILEIRAS 42762. szám. IV/g. OSZTÁLY. Eljárás oldható keményítő előállítására. STOLLE & KOPKE CÉG RUMBURGBAN. Pótszabadalom a 42761. sz. szabadalomhoz. A bejelentés napja 1008 január hó 20-ika. Amint a 42761. sz. törzsszabadalomban leírtuk, a perborátok előnyösen alkalmaz­hatók a keményítők oldhatóvá tételére. További, vizsgálatok azt mutatták, hogy a reakció más olyan anyagokra is kiter­jeszthető, melyek a keményítőhöz hason­lóak. Ez vonatkozik a vízben oldható gum­mifélékre, algákra és zuzmókra, melyek csekély mennyiségű perboráttal igen köny­nyen oldatba hozhatók. Ezen termékek fon­tos kereskedelmi cikkeket képeznek és keletindiai gumi, basseríngumi, oldhatatlan gumi, stb. elnevezések alatt ismeretesek. A perborát alkalmazása kiterjeszthető to­vábbá a traganthra, agar-agarra, caraghe­enmoszatra, izlandi moszatra, stb. Ezen termények legtöbbjei, mint sűríté­sek alkalmaztatnak a kelmenyomatásban és appreturáknál úgy, hogy azokat hideg vízben földuzzasztják és a legtöbbször maga­sabb nyomás alatt 10—12 órán át főzik. Megkíséri ették már a fönt említett anya­gok egyikével, az agar-agarnál, az oldha­tóság fokozását azonnal előidézni. Azonban ez az eljárás meglehetősen költséges és azon gyárakra nézve, melyek mint az old­hatatlan gumik fogyasztói első sorban jön­nek tekintetbe, nevezetesen a textilgyárakra nézve, annál kényelmetlenebb, miután ezek csak kivételes esetekben rendelkeznek ozonozó telepek fölött. A jelen találmány tárgyát tevő eljárás ellenben teljesen bele tartozik a textilgyárak szokásos foglalko­zásának keretébe, amennyiben a gumiknak folyadékokkal való kezelése semmiféle nehézséggel sem jár és azonfölül a vissza­maradó borax a készítményeknek irezők stb. gyanánt való alkalmazását nem zavarja, sőt a legtöbbször előmozdítja. A perborát­tal való kezelés folytán a főzés időtartama lényegesen megrövidül és egyidejűleg tete­mesen oldhatóbb végterméket kapunk. A perborátot aképen alkalmazzuk, hogy a gumiféléket már egy perborátoldatban duzzasztjuk föl és azután további vízhozzá­adás mellett addig főzzük, míg a kivánt koncentrációjú oldatokat megkapjuk. Álta­lában már elegendő az alkalmazott anyag súlyára számított 1% perborát. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás oldhatatlan gumiféléknek, algáknak, zuzmóknak, stb. oldhatóvá tételére, jelle­mezve azáltal, hogy ezen anyagokat a 4-2761. sz. törzsszabadalomban védett eljárásnak vetjük alá, azaz azokat híg perborátoldatokban duzzasztjuk és azután főzzük. 0AU.AS HÉSZVCNYTARSASAO NYOMDÁJA BUOAPMTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents