42758. lajstromszámú szabadalom • Vízzel hűtött gyűrűs szelep belső elégéssel dolgozó hőerőgépek számára

. Megjelent 19Q8. évi szeptember hó 377-én. MAGY. gl* KIK. S2ABADALMI jBjf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 42758. szám. V/e/l. OSZTÁLY­Vízzel hűtött gyűrűs szelep belső elégéssel dolgozó hőerőgépek számára. LOUTZKY BORIS MÉRNÖK BERLINBEN. A bejelentés napja 1907 december hó 10-ike. Elsőbbsége 1906 augusztus 24-ével kezdődik. Nagyobb erejű (200. P. S. és azonfölül) belső elégéssel dolgozó hőerőgépeknél, különösen ha azok nagyobb löketszámmal dolgoznak, a vezérlő szelepek építése tudva­levőleg sok nehézséget okoz, melyeket csak úgy lehet legyőzni, hogy részben vagy egészben tehermentesített, kis löketmagas­ságú és nagy átmenő keresztmetszettel bíró szelepeket alkalmazunk. Mint ilyen szelepek elsősorban a gyűrűs szelepek, vagy a tehermentesített kétülékes szelepek jönnek tekintetbe. Utóbbiaknál a tehermentesítés előnyével szemben a na­gyobb súty, továbbá azon körülmény képez hátrányt, hogy a hőmérsék okozta szelep­test-deformáció folytán a rossz tömítés ve­szélye jóval nagyobb, minta gyűrűs szelepek­nél. Ismeretes továbbá, hogy hőerőgépek két­ülékes szelepeit, valamint nem tehermente­sített fejszelepeit a szeleporsó belső csövén át belépő és a szeleptesttől az orsón át kivezetett vízárammal szokás hűteni. De az említett nagyerejű gépfajoknál még az ily módon hűtött kétülékes szelepek sem nyúj­tanak teljes üzembiztonságot, mert a szelep­test csekély deformációja által keletkező kis tömítési hibák is nagy hátrányokat és veszélyt okoznak. A találmány szerinti vízzel hűtött gyűrűs szelep az összes igényeknek megfelel. A szelep egy üreges gyűrűből áll, melyet üreges bordák kötnek össze az üreges sze­leporsóval, melyet egy válaszfal két részre oszt; a szeleporsó feje a hűtővíz-vezeték be- és kivezető toldataival van ellátva úgy, hogy a hűtőáram az egész szerkezeten egy­irányban áramlik keresztül. Az ilyen szelep egyesíti magában a csekély súly, nagy át­menő keresztmetszet és részbeni tehermen­tesítés előnyeit, emellett azonban kevébbé van kitéve a deformáció okozta hátrányok­nak, mint egy kétülékes szelep, gyorsjáratú és nagyhatású belső elégéssel dolgozó hőerőgépek számára tehát amannál jóval alkalmasabb. A rajzon ezen szelep egy példaképem foganatosítási alakja van föltüntetve, még pedig az 1. ábrán hosszmetszetben, a 2. ábrán az 1. ábra a—b vonala szerint metszve, a 3. ábrán pedig fölülnézetben. A szelepet az üreges (r) gyűrű képezi, mely két (d, d) tömítő-síkkal bír. A gyűrűt a közepén egy fallal két részre osztott és ki- és beömlő toldatokkal ellátott üreges (s) orsóval (pl. három) üreges (k) bordák kötik össze. Az orsó fönt tömítő-szelencén

Next

/
Thumbnails
Contents