42757. lajstromszámú szabadalom • Újítás utazókosarakon

. Megjelent 19Q8. évi szeptember hó 5-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jfin HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 42757. szaru, vi/f. OSZTÁLY. Újítás utazókosarakon. KESZLER PÉTER KERESKEDŐ APATINBAN. A bejelentés napja 1908 január hó 28-ika. Találmányom tárgya újítás az ismert utazókosarakon, melyeknél a kosár tulajdon­képeni főrészének és födelének kellő mere­vítésnek és tökéletes záródásának biztosí­tására a főrész és födél nyílásánál egy-egy merevítő keret van alkalmazva, mely a kosár vázával illetve a fonattal van össze­kötve és előnyösen akként van kiképezve, hogy a födél zárt állapotánál a főrész kere­tén kiképezett peremben foglaljon helyet. Ily merevítő keretek alkalmazása magában véve ismeretes, de míg az eddig az erre a célra alkalmazott keretek a kosár fonatával oly módon voltak összekötve, hogy a fonat­bordák a keretben kiképezett furatokba voltak ékelve, addig a találmány szerint a fonat a keret egy alámetszésében foglal helyet és a kerettel, illetve a keretet körül­fogó bádogcsíkkal szegezés útján van kap­csolva. . Evvel azt a műszaki hatást érjük el, hogy míg eddig a kosár oldalrészeit fölülről lefelé kellett fonni és a különálló darabot képező fenékkel drótok segélyével kellett kapcsolni, az új keret alkalmazásánál az (f) oldalfalakat a kosárfenékkel egy darab­ban készíthetjük és alúlról fölfelé fonhatjuk, tehát sokkal tartósabb kosarat készíthetünk, melynél a fenék elválása biztosan meg van gátolva. A csatolt rajz 1. ábráján az újítással fölszerelt utazó­kosár elölnézete, a 2. ábráján az 1. ábra II—II. vonala sze­rint vett metszete, a 3. ábráján a főrész egy sarkának fölűl­nézete, a 4. ábráján pedig a keret nagyobb léptek­ben rajzolt metszete látható. Mint az a rajzokból, főleg a 3. és 4. ábrából kitűnik, a kosár (a) főrészének vá­zával, nevezetesen a (b) sarokoszlopokkal egy fából készült (c) keret van kapcsolva, a keret külső oldalára pedig avasbádogból készült (d) keret fölszegezve, mely három oldalt egy a főrész fölé nyúló peremet ké­pez, negyedik oldalán pedig az (e) födélen alkalmazott, ugyancsak vasbádogból készült (f) keretet a (d) kerettel összekötő (g csuklókat alkot. . A (c) keret alsó külső élén alá van metszve úgy, hogy itt a (d) bádogcsíkkal együtt egy horgonyt alkot, melyben a kosár oldalfalát képező fonat foglal helyet.

Next

/
Thumbnails
Contents