42719. lajstromszámú szabadalom • Elektromos kézi masszírozókészülék

Megjelent 1908. évi augusztus hó 31-én. MAGY. Kitt. SZABADALMI •Bro HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 42719. szám. VII/©. OSZTÁLY. Elektromos kézi masszírozó készülék. SINGER FÉLIX MÉRNÖK BERLINBEN. A bejelentés napja 1907 december hó 6-ika. Jelen találmány kézi használatra alkal­mas masszirozókészülékre vonatkozik, mely­nél a készülék lábrészében elrendezett elektromotor egy rezgőtestet forgat. A ta­lálmány tárgya abban különbözik az eddig ismert elektromos kézi vibrátoroktól, hogy 1. a mótor és a rezgőtest közé egy rúd van bekapcsolva és pedig azon különleges célra, hogy a masszás hatása szabályoz -tassék, az összsúly a készülékre előnyösen szétosztassék, a fogantyúban a vibráló hatás csökkentessék és hogy a masszás hatása a motornak a rezgő testtől tér által való el­különítése folytán, hasonló motorteljesít­ménnyel biró más kézi készülékekhez ké­pest, lényegesen növeltessék; 2. ugyanazon készülékkel lökésszerű vagy keringő vibráló masszást állíthatunk elő, ha a masszirozóelemet a készülék tengelyére merőlegesen vagy a tengely meghosszabbí­tásába fektetjük. A masszás hatásának és pedig a lökés mélységének szabályozása azáltal történik, hogy a masszirozóelem a mótor és a rezgő­test között levő rúdon eltolhatóan és rög­zíthetően van elrendezve, míg a keringő masszás hatása és a rezgések száma lökés­szerű masszás mellett is azáltal történik, hogy mágneses sebességszabályozóval biró (tehát külön mellékzárlatú regulátorral el nem látott) mótor alkalmaztatik. Előnyös egy a célnak és a mótor alakjának meg­felelő mágneses sebességszabályozót hasz­nálni. A találmány értelmében, mint azt a csa­tolt rajz mutatja, az (a) elektromotor, — mely a készülék fejrészében excentrikusan ágya­zott (b) rezgőfcestet forgatja, — ismert módon a készülék fogantyújában van elren­dezve, mimellett a mótor (al) horgonya a készülék üreges rúdján áthaladó (c) ten­gely által van a (b) rezgőtesttel összekötve. Minthogy ily módon az elektromotor súlya a kézben fekszik, ennélfogva a mótor súlya a (b) testet és a (d) masszirozóelemet tartó mellső rész rezgéseit nem befolyásolhatja, úgy hogy tehát a rezgések sokkal köny­nyebbek és gyorsabbak. Továbbá ezen el­rendezés folytán jobb súlyelosztást érünk el, ami a készülék könnyebb és tartósabb használatát biztosítja, anélkül, hogy a kéz vagy a kar oly gyorsan kifáradna, mint azon készülékeknél, melyeknél a mótor a fejrészben van elrendezve. Hogy a rezgések változtathatók legye­nek, a bedugható (d) masszirozóelem (e) j tartója az (r) rúd hosszában eltolható és I beállítható.

Next

/
Thumbnails
Contents