42710. lajstromszámú szabadalom • Berendezés gumitalpaknak és sarkaknak bármely széles és hosszú cipőkön való rögzítésére

Megjelent 19Q8. évi augusztus hó 31-én. MAGY. gfe KIR SZABADALMI jHw 'HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 42710. szám. I/b. OSZTÁLY­Berendezés gumitalpaknak és sarkoknak bármily széles és hosszú cipőkön való rögzítésére. NEURATH SÁNDOR VASKERESKEDŐ POZSONYBAN. Pótszabadalom a 37923. sz, szabadalomhoz. A bejelentés napja 1908 január bó é-ike. Jelen találmány a 37923. az. szabada- | lomban védett berendezésnek továbbfej­lesztésére és egyszerűsítésére vonatkozik. A találmány lényege abban áll, hogy a gumitalp, vagy talpperem fölvételére szol­gáló csuklós vasalás, a sarokra erősítendő és a gumisarok fölvételére szolgáló csuklós vasalással emeltyűkarok közvetítésével egy tekercsrúgó útján van összekötve úgy, hogy ezen egymással összekötött vasalások bizo­nyos határok között bármily széles talpú és bármily hosszú cipőre föl erősíthetők, minthogy á szélesség irányában a csuklós összeköttetés, hosszirányban pedig a rúgó alkalmazása folytán ezen vasalás méretei megváltoztathatók. Mellékelt rajz 1. ábrája ezen berendezéssel ellátott cipő oldalnézetét, 2. ábrája alúlnézetét, 3. ábrája egy részletét mutatja. Szerkezete a következő: Az (a) fogaknak áthajlítása által a cipő talpára erősítendő (b) vasalás két részből van összetéve és a cipő orránál (d) csap Begélyével egymással csuklósan összekötve | úgy, hogy ezen vasalás szélessége változ­tatható. A cipő sarkára hasonlóképen erő­sítendő (e) vasalás két fele (f) csap segé­lyével van egymással csuklósan összekötve. A talp- és sarok vasalás az egymással csuklósan összekötött (g, h, i, k) emeltyű­karok közvetítésével (1) tekercsrúgó révén van egymással összekötve úgy, hogy ezen rúgó meghúzása által ezen vasalás hossza is változtatható. Az (1) rúgó, megvédés cél­jából, (m) hüvelybe van zárva. Az (n) gumitalp és (o) gumisarok vagy perem a vasalásból kisajtolt (p) fogak segé­lyével van a vaualással szilárdan össze­kötve. SZABADALMI IGÉNY. A 37923. számú szabadalomban védett be­rendezésnek egy kiviteli alakja, jelle­mezve azáltal, hogy a gumitalp és azok fölvételére szolgáló és egymással csukló­san összekötött felekből álló (b) és (e) vasalások emeltyűkarok közvetítésével (1) tekercsrúgó révén vannak egymással összekötve úgy, hogy ezen berendezés bármily széles és hosszú cipőkön alkal­mazható. (1 rajzlap melléklettel.) »LLAI HtUVilRTÍnKil! »TOKDlji >US*niTII

Next

/
Thumbnails
Contents