42703. lajstromszámú szabadalom • Eljárás haj festésére

Megjelent 1908. évi augusztus hó 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 42705. szám. III/a. OSZTÁLY. Eljárás haj festésére. ACTIEN-GESELLSCHAFT FÜR ANILIN-FABRIKATION CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1906 január hó 12-ike. Elsőbbsége 1905 junius 21-óvel kezdődik. Az emberi hajnak különféle fekete ós barna árnyalatokban való festésére gyakran alkalmaztak eddig diaminokat és a benzol­sorozat aminooxyvegyületeit, illetve ezen anyagok helyettesítési termékeit, úgymint p-fenilendiamint, m-feniléndiamint, p-ami­nofenolt, methyl-p-aminofenolt és p-ami­nodifenylamint. Ezen anyagok alkalmazása azonban kü­lönböző hátrányokkal jár. Az emberi haj festésére még leggyakrabban használt p-fe­nylendiamin tudvalevőleg mérges; ennél­fogva alkalmazásánál igen nagy elővigyá­zatra volt szükség és különösen el kellett kerülni azt, hogy az orgános bázis, a bőr­nek bármily jelentéktelen sérülése esetén is, a vérkeringésbe juthasson. De az ép bőrre is károsan hatott az oldat és megfigyelték, hogy ilyen oldatoknak az emberi haj festé­sére való alkalmazása folytán gyakran izga­tási következmények, pl. ekcémák léptek föl. Az utóbb említett körülmény az összes többi föntemlített anyagnál is bekövetkezik; és ha belsőleg nem is mérgesek, mégis többé-kevésbbé erős izgató hatással járnak és ennélfogva dermatitist képesek okozni. Végül ezen termékek alkalmazási módját illetőleg figyelembe veendő, hogy ezen anya­gok vízben vagy oldhatatlanok, vagy igen nehezen oldódnak és ennélfogva haszná­latra alkalmas, gyenge alkalikus oldat al­kalmazása csupán víz használata mellett nehézséggel járt, illetve lehetetlen volt, amiért is alkohol alkalmazása vált szüksé­gessé. Ennek azonban a magasabb ár mel­lett az a következménye," hogy a festés egyenlőtlen, csíkos vagy foltos lesz. Mi már most azon váratlan tényt tapasz­taltuk, hogy a fönt említett anyagcsoportok szulfosavjai szintén használhatók haj festésre és amaz anyagoknak fölemlített hátrányai­val nem bírnak. Ha már azon tény sem volt előre látható, hogy amaz anyagok szulfo­savjai olyan festéseket adnak, melyek a valódiság, különösen moshatóság szempont­jából támasztott követelményeknek megfe­lelnek, a további vizsgálat még azon gya­korlatilag igen fontos eredményre is veze­tett, hogy ezen szulfosavak nem hatnak károsan az egészségre, mert nemcsak hogy a nem szulfurált termékek mérgező hatá­sát nem mutatják, hanem mint klinikai vizsgálatok igazolták, az emberi bőrrel való hosszabb ideig tartó érintkezésnél sem gya­korolnak arra izgató hatást. Minthogy a szulfosavak könnyen oldható alkálisókat

Next

/
Thumbnails
Contents