42687. lajstromszámú szabadalom • Berendezés főáramkörő mótoroknak a mezőtekercseléssel mellékzárlatban kapcsolt szabályozó ellenállás segélyével való szabályozására

Megjelent 19Q8. évi augusztus hó 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 42687. szám. VI l/g. OSZTÁLY. Berendezés főáramkörű mótoroknak a mezőtekercseléssel mellékzárlatban kapcsolt szabályozó ellenállás segélyével való szabályozására. ALLGEMEINE ELEKTRICITÁTS-GESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1907 november hó 27-ike. Elsőbbsége 1907 május 11-ével kezdődik. Ismeretes, hogy főáramkörű miótorok ser bességie a mező tekercseléssel párhuzamo­san kapcsolt szabályozó ellenállás, segélyé­vel szabályozható. Hirtelen föllépő áram­lökéseknél, minők pl. vasúti motoroknál az­által létesülhetnek, hogy az áramleszedőinéll való kontaktus rövid időre megszakíttaták, a mező tekercse lés önindukciója folytán az egész vagy közelítőleg az egész, áram a szabályozó ellenálláson folyik át, ami a kommutátoron való szikraképződéssel jár. Hogy ezen hátrányt kiküszöböljük, eddig azt ajánlották, hogy a mellékzárlatú ellen­állás elé egy külön fojtó tekercset kape csoljunk. A találmány tárgyát képező berendezés lehetővé teszi, hogy ezen célt igein egy­szerű és oliesió módon elérjük. A találmány lényege abban áll, hogy a szabályozó ellenállás nem az egésiz mező­tekercselésheiz kapcsoltatik párhuzamosan, hanem csak a mágnesteberületek egy rér szével párhuzamosan, míg a többi mágnesr tekerületiekkel sorosan van kapcsolva. A rajzon a találmány tárgyának két fogana­tosítás! alakja sematikusan van föltűn tetve. Az armatúra (a)-val van jelölve, a mezőte­kercselés a nagyobb (f) részből és a ki­sebb (h) részből áll. Az 1. ábrabieli foga­natosítási alaknál a (w) azabályozjó ellen­állás az (f) mezőtekercseléssel párhuzamom san van kapcsolva éis mindkettő együttesen a (h) tekerü letekkel és az (a) armatúrával sorosan van kapcsolva. A 2. ábrabieli fo­gíanatosítási alaknál a szabályozó ellenál­lás a (h) tekerületiekkel sorosan van kap­csolva és mindkettő együttesen azi (f) te­kerülietekkel párhuzamosan van kapcsolva. Emellett 'elegendő, ha a (h) tekerületek az (f) tekerületeiknek csak kb. 10%-át teszik ki. Ezen berendezés hatása abban nyilvánul, hogy a (h) mező tekercselés induktív ellen­állása következtében hirtelen áramlökések­nél nem folyik közielítőleg az egész árama szabályozó ellenálláson át és másodszor ab­ban, hogy ezien áram leágazás is hozzá járul a mágneses mező létesítéséhez. Épen így az 1. ábrabeli berendezés szerint is az el­lenálláson átfolyó áram a (h) tekerületek­ben is mezőt létesít. A (h) tekerületiek a gép összes pólusain vagy csak egy pjólusán lehetnek elrendezve. Az utóbbi esetben ajánlatos, hogy a (h) te­kerületeket ne szomszédos, hanem átlós irányban szemközt f ekvő piólusokon rendezr ziik el. Ilyképen pl. négy pólusú motornál

Next

/
Thumbnails
Contents