42667. lajstromszámú szabadalom • Önműködő kapcsolóberendezés telefonközpontokhoz

, Megjelent 19Q8. évi augusztus hó 31 "én , MAGY. SZABADALMI Klft. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 42667. szám. Vll/j. OSZTÁLY. Önműködő kapcsolóberendezés. telefonközpontokhoz, KUGELMANN BERNÁT MÉRNÖK BAD KISSINGENBEN. A bejelentés napja 1907 szeptember hó 13-ika. Találmányom tárgya önműködő kapcsoló berendezés telefonközpontokhoz, melyeknél a központon valamely előfizetőcsoportnak csakis annyi kiválasztó áll rendelkezésére, amennyi az illető csoport által egyidejűleg kért beszélgetések legnagyobb számának felel meg. A szóban levő berendezésnél pld. 100 í előfizetőből álló csoportnál 10—15, 200 elő- j fizetőből álló csoportnál pedig körülbelül ] 20 kiválasztó szükséges, melyek mindegyi­kéhez egy-egy előzetes kiválasztó tartozik. Ennek megfelelően 100 előfizetőből álló csoporthoz tíz kiválasztó és tíz előzetes ki­választó tartozik. Minden előfizető részére egy-egy előzetes kiválasztóban egy-egy ve­zető és rögzítő kontaktusokból álló kontak­tuscsoport van alkalmazva, melyre valamely előzetes kiválasztó kontaktus karjai önmű­ködően állanak be, mikor az előfizető föl­hívást végez. A kontaktuskarok másrészt az illető előzetes kiválasztóhoz tartozó ki­választóval is kapcsolva vannak úgy, hogy a fölhívó előfizető eme kiválasztóval kap­csolódik a további kapcsolás végezhetése céljából. Lényeges a találmánynál az, hogy az eddig ismert hasonló kapcsolóberendezések­től eltérően a kiválasztó és előzetes kivá­lasztó mellett semmiféle forgó vagy lépé­senként elmozduló berendezés alkalmazva nincs, melynek az volna a föladata, hogy az előzetes kiválasztót a fölhívó előfizető vezetésével kapcsolja, ellenkezőleg, a szó­ban levő találmány szerint minden előze­tes kiválasztóhoz néhány (22, 23, 25) kon­taktus tartozik, melyek azt idézik elő, hogy a fölhívó előfizető mindig csakis a követ­kező el nem foglalt előzetes kiválasztót hozhassa a központon alkalmazott megsza­kító működési körébe és üzembe. Másrészt mindegyik előfizetőnek külön (11, 12)relais­kontaktusai vannak. A . megszakító hatása alatt az üzembe hozott előzetes kiválasztó, mint azt később látni fogjuk, akkor is, mikor csak egy előfizető végez fölhívást, több előzetes kiválasztó indul működésnek, a vezetőkontaktusok és az előfizető (11, 12) relaiskontaktusaival kapcsolt rögzítő kon­taktusok fölött mozgásnak indul. A fölhívó előfizető most már relaiskontaktusait oly módon befolyásolta, — pld. azok zárásá­val — hogy az előzetes kiválasztó, vagy ha több előzetes kiválasztó indult műkö­désnek, ezek egyike kontaktuskarjával az illető előfizetőhöz tartozó, az előzetes ki­választóban elrendezett és az előfizető ve­zetékével kapcsolt kontaktuscsoport (veze-

Next

/
Thumbnails
Contents