42623. lajstromszámú szabadalom • Keret automobilkocsik számára

Megjelent 181.908. évi augusztus tió 18-án. MAGY. 1 jg|j KIR. SZABADALMI jSjiV HIVATAL * SZABADALMI LEÍRÁS 4262B. szám. XX/a/2. OSZTÁLY. Keret automobilkocsik számára. DAIMLER MOTORÉN GESELLSCHAFT CÉG ÜNTERTÜRKHEIMBEN. í A bejelentés napja 1907 november hó 20-ika. Jelen találmány automobilkocsik számára való keretre vonatkozik, melynek különle­ges berendezése a keret által tartott egyes automobilrészek célszerűbb elrendezését, valamint egyáltalán az egyes részek kisebb helyre szorított elrendezését és egymáshoz képest célszerű helyzetét teszi lehetővé. Ezt azáltal érjük el, hogy az új auto­mobilkeret végei fölfelé futó, a végeken ismét lefelé vezetett kanyarulatokkal bír­nak, melyekben a keret a tengelycsap­ágyakkal összekötött kocsirúgókat tartja, mimellett a .keret a végkanyarulatoknál mélyebben fekvő, egyenes ,középső részé­nek két külön tartója között-a váltókerék­köpenyt tartja. Emellett a váltókerékköpeny egyrészt a középső keretrésznek egy lefelé meghajlí­tott tartjójában és másrészt egy, a kardám­tengelyhajtás csuklója részére ágyazónyí­lással bíríó tartión van megerősítve, mely utóbbi a nyomást fölveszi és a keretre át­viszi. Ezen megerősítés folytán a váltóke­rékköpeny még a kéretnek mélyen fekvő középső része alatt feksizik. A hátsó rúgó mellső végeinek a keret hátsió kanyarulatában valló fölfüggeszté^ sére szolgáié rúgóbakok egyidejűleg a hátsíó kerékfék egy féktengelye részére csapágy gyanánt van kiképezve, mely fék­tengely működtetése egy, a keret hosszr tartói között fekvő • fékrudazatról törté­nik. A mellékelt rajzokon az új automobilke­ret egy kiviteli példája van föltüntetve. Az 1. ábra a keret oldalnézete és a 2. ábra alaprajza. A 3. ábra a váltókerékköpenyt tartó, le­felé irányított meghajlított tartónak a 2. ábra A—B vonala szerinti metszetben valió föltüntetése és a 4. ábra a váltókerékköpenyt tartó máso­dik tartjót a 2. ábra C—D vonala szerinti metszetben mutatja. Az 5., 6. és 7. ábra a váltókerékköpeny el­rendezését nagyobb léptékben mutatja és> pedig az 5. ábra ezen köpenyt a 2. ábra A—B vo­nala szerinti metszetben tünteti föl, a 6. ábra a köpeny fölülnézete ós a 7. ábra a 2. ábra E—F vonala szerinti metszető. Végül a 8. és 9. ábra a fékhúzó tengely­nek a hátsó rugók rúgóbakjaiban való ágyazását részben metszett hátulnézetben, illetve oldalnézetben mutatja. A keret hossztartóinak középső (a) rész© egyenes és a tartók végei (b) és (c) kanya-

Next

/
Thumbnails
Contents