42610. lajstromszámú szabadalom • Vasbetonkő-tartó-mennyezet

Megjelent 1908. évi angnsztns h& 18-án. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI |EBf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 42610. szám. VIII/a. OSZTÁLY. Vasbetonkőtartó mennyezet. GROFFITS GÁBOR OKL. MÉRNÖK GARAMKÖVESDEN. A bejelentés napja 1907 április hó 27-ike. Annak következtében, hogy a beton kü­lönben is nagyon jelentéktelen húzási szi­lárdságát kihasználni nem lehet, indokolt a házásra- igénybe vett, tehát a matfiális tengely alatt fekvő betontömegeket lehető­leg a minimumra redukálni, illetve ezt könnyebb és olcsóbb anyagokkal helyet­tesíteni. A vasbeton kőtartó födémnél, melynek keresztmetszetei az 1—4. ábrákban s alap­rajza az 5. ábrában van föltűn tetve, teljes mértékben sikerült a meutrális tengely alatti beton-keresztmetszetek említett redu­kálása, mint az az 1 — 4 keresztmetszetekből látható. 1. ábrán látható keresztmetszetben két eset van föltüntetve és pedig midőn a közbeeső síkfölületű boltozatban csak 2 álló (b) kő van és második esetben, midőn 6 álló (b) kő van elhelyezve, azaz a bolto­zat fesztávolsága nagyobb. A boltozatok közt keletkező (a) vasbeton­tartók fölső nyomott öve betonból, az alsó jelentékenyen kisebb öve pedig a szüksé­ges vasbetétből s az ezt burkoló beton­ból áll. 2. ábrán föltüntetett keresztmetszeti el­rendezés abban különbözik az 1. ábrán föltüntetettől, hogy két fekvő (c) kő van egymás mellé elhelyezve, minek következ­tében a fölső nyomott betonöv nagyobb lesz. 3. ábrán föltüntetett keresztmetszet ár­mierozása vasrácsos tartókból áll, melyek­nek alsó öve erősebb vasakból áll, a fölső Öv vasai pedig betonnal lesznek megerő­sítve. 4. ábrán a 3. ábrán föltüntetett kereszt­metszetnek megfelelő hosszmetszet, az 5. ábrán pedig a hozzátartozó alaprajz van föltüntetve. Mint a keresztmetszetekből látható, a vasbetonkőtartó födém (a) vasbeton (T) tartókból és azokra támaszkodó tetszőleges anyagból (üres tégla, salak-bimsbeton) ké­szült boltozatokból (b) áll. A födém készí­tésének sorrendje az eddig ismert hasonló elrendezésű (traverzek közötti boltozatok) födémekétől abban tér el, hogy először lesznek a boltozatok falazva s csak azután, az utóbbiak között keletkező mintaformák­ban a vasbeton tartók elkészítve. A vas­betongerendák fölső lemezkiképzése akként éretik el, hogy az első (c) boltozatkövet nem a rövidebb, hanem a hosszabb oldalá­val fektetjük a sík fölületü zsaluzásra. A vasbeton kőtartók távolának, valamint a nyomott betonöv méreteinek s az armi-

Next

/
Thumbnails
Contents