42601. lajstromszámú szabadalom • Másolóprés egymáshoz képest szimmetrikusan elrendezett szorítóemelőkkel

Megjelent 1908. évi augusztus hó 18-án. MAGY, gg^ KIK. SZABADALMI |Bh HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 42601- szám. IXWb. OSZTÁLY. Másolóprés egymáshoz képest szimmetrikusan elrendezett szorítóemelőkkel. LENCK KARL MAGÁNMÉRNÖK BERLINBEN. A bejelentés napja 1907 december hó 17-ike. Az excenteres szorítóemelőkkel bíró ös- . mert másolópréseknél az excenter nyomása | vagy közvetlenül hat a szorítólemezek bizo- i nyos pontjaira, vagy pedig az excenterek j rugókat szorítanak le, melyek a nyomóerőt ismét a szorítólemezeknek bizonyos pontjaira viszik át. Ezáltal azonban csupán a szorítás helyein lesz a másolat kifogástalan, míg a másolat többi részei elégtelen nyomás foly­tán csak homályosan vagy egyáltalában nem | láthatók. Ezen hátrányt a találmány tárgyával az­által kerüljük el, hogy az excenteres emelők­nek lefektetése alkalmával a nyomós rugók segélyével, ezeknek haladó szorítása közben a szárítólemez közepétől ennek két széle felé fokozatosan vitetik át. Ezenkívül az excenteres emelők a másolókönyvek külön­féle vastagságának megfelelően állíthatók be. Ez azonban nem azáltal történik, hogy mint eddig a szorító emelők csapágyait, vagy támadó helyeit magasabbra vagy mé­lyebbre csavarjuk, hanem azáltal, hogy a .szorítóemelőket a szokásos másolókönyv­vastagságoknak megfelelő fülekbe dugjuk. Miután ezen fülek pontosan egyenlő magas­ságban vannak elrendezve, a présnek más vastagságokra való beállítása által a szorító­szerkezet egyenletes hatása nem befolyá­sol tátik. A mellékelt rajz 1. és 2. ábrájában a ta­lálmány tárgya excenteres másolóprés egy példaképeni foganatosítási alakjának elöl­nézete és alaprajza van föltüntetve. Az (1) alsó ezorítólemez és a (2) fölső szorítólemez között van a könyv behelyezésére szolgáló hely úgy, hogy a könyv a szorítólemezek egymás felé való szorítása által össze­sző rí ttatik. I Az U-alakban meggörbített (3) átfogó­kengyelek a szorítólemezeket annyira veszik körül, hogy az alsó szorítólemez bennük szilárdan fekszik, míg a felső könnyen moz­gatható föl- és lefelé. Ezt legegyszerűbben a szorítólemezek oldalán alkalmazott hor­nyokkal érjük el. Az átfogókengyelek szabad végei úgy vannak meggörbítve, hogy (4) fülek képződnek, melyek az excenteres emelőknek ágyazásul szolgálnak. A fölső (2) szorítólemezre az (5) szorítórugók van­nak erősítve, melyeknek végei szintén, azon­ban célszerűen hosszúkás fülekké vannak meghajlítva. A szorítólemezeknek egymás­fölé való mozgatása céljából tehát csupán az (5) szorítórugókat a (3) átfogókengyelek­hez képest le kell szorítanunk, ami igen egyszerűen a (7) excenteres emelőkkel tör­ténik. Ezek mindegyike egy U-alakú ken­gyelből áll, melynek zárt vége föl van. görbítve, hogy kézzel kényelmesen megfog-

Next

/
Thumbnails
Contents