42592. lajstromszámú szabadalom • Szalmasajtó

Megjelent 1908. évi augusztus hó 18-án. KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRÁS 42592. szám. Xa OSZTÁLY. Szalmasajtó. AKTIENGESELLSCHAFT FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE MASCHI­NEN VORM. GEBR. BUXBAUM CÉG WÜRZBURGBAN. A bejelentés napja 1907 november hó 28-ika. MAGY. SZABADALMI Találmányunk tárgya oly javított szalma­sajtó, melynek görbe pályán lengő sajtoló dugattyúja van és mely lényegében véve a esomozóberendezés egy fordulatos, kény- 1 szermozgású tengelykötése és az ismert módon görbített pályán lengő sajtolódugattyú mozgató szerkezete tekintetében tér el az ismert ilynemű gépektől. A csomozóberendezés bekapcsolására szol­gáló ismert szerkezeteknél egy a sajtolandó anyagba befogódzó, forgó mérőkerék a cso­mozó tengelykötés be- és kikapcsolását a sajtó kerékáttevésével kapcsolatban emelők és rugók végzik. Rugók alkalmazása azon­ban egyrészt a munkafolyamatot teszi egyen­lőtlenné, másrészt az üzembiztonságot csök­kenti, amennyiben a rugók elernyedése vagy eltörése igen természetesen ki nem zárható. Az 1—5. ábrán látható berendezés eme hátrányt megszünteti. Mint az az 1. ábrán (oldalnézet) látható, a (zl, z2) fogaskerékáttevést a cséplőgép által hajtott (w) tengelyt és a (zl) fogas­kerékáttevéssel kapcsolt (z3) kerék a (z4) kereket az ezen megerősített (r) görgővel együtt a berajzolt nyilak irányában for­gatja. Abban a pillanatban, amelyben a kap­csolást végző bütyök (kl) éle az (s) kikap­csolóemelő (k2) éle előtt elhaladhat — mi az (s) emelőnek az 1. ábrán pontvonalasan jelzett (sl) állásánál történhetik meg — a kapcsolás megy végbe úgy, hogy a (wl) csomozótengely a (z4) kerék forgásirányá­ban forog. Az (s) emelőnek az (i) tengely körül a pontvonalasan jelzett (sl) állásba való elfordulását a (w3) tengelyen alkalma­zott (al) excenterkarima idézi elő. Míg az (s) emelő végén alkalmazott' (rl) görgő az (al) karimának a (w3) kikapcsolótengely középvonalával koncentrikus részébe fogód­zik (1. ábra) a kapcsolás ki van kapcsolva, abban a pillanatban azonban, amelyben az (rl) görgő az (al) excenterkarima forgása következtében a (w3) tengelyhez közeledik, a bekapcsolódás lassankint végbe megy és­a görgő (r|), illetve (r2) állásánál meg is történik, tehát ekkor a (wl) csomozótengely forgásnak indulhat. Hogy a kapcsolás csak egy fordulat alatt álljon fön, az (al) kari­mának — mielőtt a (z4) fogaskerék egy teljes fordulatot végzett volna — |3 szöggel el kell fordulnia úgy, hogy a kikapcsoló­emelő görgője ismét a karimának a (w3) tengellyel koncentrikus részére jut, minek következtében a kapcsolat megszakad. Ezt a {3 szöggel való elfordulást egyrészt az

Next

/
Thumbnails
Contents