42582. lajstromszámú szabadalom • Iróntartó utánaállítható betéttel

\ Megjelent 19Q8. évi augusztus I1 6 12-én. MAGY. SZABADALMI PIIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 42582. szára. IX/a/b. OSZTÁLY. Iróntartó utánaállítható betéttel. NÁRODNÍ PODNIK OBCHODNI A PRŰM1SL0VY ZAPSANÉ SPOLECENSTVO S RUCENIM OBMEZENYM CÉG PRÁGÁBAN. A bejelentés napja 1907 november hó 22-ike. Jelen találmány tárgya oly utánaállítbató betéttel ellátott irón.tartókra vonatkozik, me­lyeknél az irónbetétet az azt befogadó hü­vely furatába dugható szorító rögzíti. Az eddig ismeretes ily iróntartóknál a szorító e célból egy fölhasított kúpos nyúlvánnyal van ellátva, mely a hüvely furatának szin­tén kúpos végébe illik. Minthogy azonban az iron hegyének megvédése céljából a be­tétet használat után a hüvelybe be kell tolnunk, használatbavételnél pedig a hüvely­ből ki kell húznunk, ami úgy történik, hogy a szorítót a hüvelyből kihúzzuk s aztán a hüvelybe ismét visszadugjuk, világos, hogy a szorító és hüvely érintkező fölületei csak­hamar elkopnak és az iróntartót használat­lanná, vagy legalább is a szorítónak vasta­gabb nyúlvánnyal ellátott szorítóval való kicserélését szükségessé teszik. Egy további hibája az eddigi ily iróntar­tóknak, hogy az irónbetét nem használható ki egész hosszában, hanem annak egy meg­lehetősen hosszú darabja hulladéknak ma­rad, mert ezt a szorító már nem rögzíti kellően a hüvelyben. Jelen találmány célja, hogy ezen emlí­tett hátrányokat megszüntessük, ainit egy­részt azáltal érünk el, hogy a betétet föl­vevő hüvelynek furatát a szorítót fölvevő végén túl is egyenletesen és gyöngén kú­posra készítjük, másrészt, hogy egy segéd­szorítót alkalmazzunk, mely a tulajdonképeni szorítóban betétnek, vagy utóbbi nélkül egymagában is használható. A mellékelt rajz a találmány tárgyának két kiviteli alakját tünteti föl. Az 1. ábra az egyik kiviteli alaknak részben .középhosszmetszete és részben nézete, a 2. ábra a szorító hosszmetszete, a 3. ábra a másik kiviteli alak középhossz­metszete, a 4. ábra az utóbbi kiviteli alaknál alkal­mazott szorító oldalnézete, végül az 5. ábra a szorító és segédszorító met­szete, illetőleg nézete. Míg az ismeretes iróntartóknál az irón i fölvételére szolgáló furat vége csakis a szo-1 rító hosszának megfelelően van kúposán ki­| alakítva, addig jelen találmány értelmében ! az (a) furat a szorító nyúlványának fölvé-I telére szolgáló végrészén túl is, majdnem I a betétet fölvevő (b) hüvely egész hosszá­ban gyöngén kúpos, a (d) szorítónak fölha­sított (c) nyúlványa pedig hengeres vagy szintén gyöngén kúpos. Ezen kialakítás le­hetővé teszi, hogy ha hosszabb használat után a szorító nyúlványa az (a) furat végé­ben már lazán jár, a (b) hüvelyt a végén

Next

/
Thumbnails
Contents