42561. lajstromszámú szabadalom • Szétszedhető festékporlasztó

Megjelent 1908. évi augusztus hó lO-én. MAGY. gin K1R. SZABADALMI fgff i HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 42561. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. mmmmmmmmmmmmmmrmmmm^mmmmmmmmmmmm^SSmmmmmmm^mmmmmm^mmmmmmmm^mmmmm . i . Szétszedhető festékporlasztó. EBSTE SPECIALFABRIK FÜR ZERLEGBARE FARBEN ZERSTÁUBER G. M. B. H. CÉG BEBLINBEN. A bejelentés napja 1907 julius hó 15-ike. Jelen találmány tárgya oly festékpor­lasztó, mely könnyen szétszedhető és. is­mét összerakható úgy, hogy .szükség ese­tén mindem nehézség nélkül tisztítható. A festékporlasztó azáltal van jellemezve, hogy a nyomólégszelepet és a fecskendező fúvóka elzárására szolgáló szelep tűt mű­ködtető emeltyű elállítása esetén csuklója i körül lazán kileng és a légszelep orsóját hosszirányban eltolja, <egy hasítékával pe­dig a tűszelep orsóját olyképen fogja kö­rül, hogy utóbbit kihúzva, az emeltytűt a készülékről könnyen leemelhetjük. A sze­lepet működtető emeltyűt továbbá a lég­szelep orsója fölött elrendezett villa fogja ; át, az emeltyű a festékszelep orsióját kö­rülfogó hüvellyel pedig olyképen van csuk­lósam kapcsolva, hogy elforgatása által a levegő és festéksaele peket röviddel egy­másután nyitjuk. A mellékelt rajz jelen találmány tárgyá­nak egyik példaképem kiviteli alakját áb­rázolja, és pedig az 1. ábra a készülék hosszmetszete a sze­lepek zárt állásánál, a 2. ábra a készülék hosszmetszete a sze­lepek nyitott állásánál; a 3. ábra a készülék fölülnézete, végül a 4. ábra a nyomjóemeltyű homloknézete nagyobb léptékben. Az (a) fogantyút a csavarmenetes (b) összekötő részbe csavarjuk, mely utóbbi a szabadon álló villás (c) csapággyal egy darabból áll. A (c) csapágyrész (d) fura­tába (e) tű nyúlik, melynek (el) vége a, i festéksaelepet képezi. Az (f) emeltyű alsó kihajlított (g) toldata a légszelephez tar­tozó (k) pecek fölső végére támaszkodik. Az (e) szeleptűnek a (c) csapágy és (z) festéktartály közötti részén a (h) rúgó van elrendezve, mely az (i) állítóigyűrfihöz támaszkodva, a festékszelepet állandóan • zárt helyzetben igyekszik tartam. A (k) pecek a légszelep (1) orsójának fölső végére támaszkodik, mely utóbbin al­kalmazott (11) rúgó az (m) szeleptányért az 1. ábrán föltüntetett zárt helyzetben tartja. Az (m) tányér az (n) tokban van elrendezve, utóbbi a (t) cső vagy csőve­zeték útján a nyomólégberendezéssel áll kapcsolatban. Az (f) emeltyű alsó végéhez közel négyszögletes kivágással bír, mely­ben az (o) csap körül kilengethető, az (e) tűt átfogó (p) gyűrű van elrendezve. A (p) gyűrű az (e) szeleptűt körülfogó (q) hüvellyel egy darabból áll, melyet a be-

Next

/
Thumbnails
Contents