42542. lajstromszámú szabadalom • Külső lépcső szinházi épületek vagy effélék számára

Megjeleiit 19Q8. évi augusztus lió lO-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI fgra HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 42542. szám. IX/h. OSZTÁLY. Külső lépcső színházi épületek vagy effélék számára. HELBIG HENRY ÉPlTÉSZ MÜNCHENBEN. A bejelentés napja 1907 szeptember hó 9-ike. Elsőbbsége 1904 szeptember hó 9-ével kezdődik. Jelen találmány tárgya külső lépcső szín­házak vagy hasonló többemeletű épületek számára, mely különösen a tűzveszély al­kalmával előálló rémület és zavarra való tekintettel oly módon van elrendezve, hogy a nézőtér minden részének kiürítése gyor­san és a szabadba vezető legrövidebb úton át tétetik lehetővé, amennyiben úgy az embertömegek torlódása, mint szintén a füst és lángok általi veszélyeztetés sikere­sen elkerültetik. E célból az összes emeletek a nézőtér oldalhomlokzatainak hosszában elrendezett, terrasszerű külső lépcső által köttetnek össze, amely egy irányban vagy legfeljebb egyszer megforduló irányban húzódik és mely, ha csak a nézőtérnek megszabott alaprajza és az építészeti szempontok meg­engedik, lefelé kiszélesedik. Javasolták ugyan már eddig is a színház külső oldalán árkádos balkonok elrendezé­sét, amelyek viszont följárók vagy árkádos lépcsők által köttetnének egymással és a földszínnel össze, de ha teljesen figyelmen kívül hagyjuk is azt, hogy ezen javaslatok oly általános és határozatlan formában van­nak tartva, hogy azoknak szakemberek által való megvalósítása minden további nélkül nem lehetséges, az ezen javaslatok szerint elrendezendő följáróknak vagy árkádos lép­csőknek minden emelet számára a külső balkonok vagy árkádos folyósok küloldalán kellene elrendezve lenniök, ami az építést nagyon körülményessé és a gyors kiürítést lehetetlenné tenné, vagy pedig a lépcsőket a különböző külső galériákon keresztül vagy azok fölött kellene vezetni. Ez utóbbi eset­ben azonban torlódások elkerülhetetlenné válnának. Ezzel szemben a jelen találmány szerint a külső lépcsők, külső balkonok közbeiktatása nélkül a nézőtér oldalhomlokzatainak men­tén olykép rendeztetnek el, hogy az összes emeleteket a földszínnel összekötik és lé­nyegileg csak egy vagy csak egyszer meg­forduló irányban húzódnak. Ahol a néző­tér alaprajza megengedi, a külső lépcsők lefelé kiszélesíttetnek. Mellékelt rajzban a lépcsőknek a talál­mány szerinti elrendezése és kiképezése egy, csak főbb vonalaiban ábrázolt színház­épületen van nézetben föltüntetve. Az (a) lépcsők az oszlopcsarnok mindkét oldalából indulnak ki és eleinte hátrafelétartó, a fölső részben ellenben — amint az a rajzban pon­tozottan jelezve van — ismét előrefelé tartó irányban emelkednek, miáltal lehetővé tétetik az összes emeleteknek és az azok

Next

/
Thumbnails
Contents