42511. lajstromszámú szabadalom • Csatornás bádoggerenda üvegtetők és falak számára

Megjelent 19Q8. évi augusztus hó 8-án MAGY. KIR. SZABADALMI ifi* HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 42511. szám. VHl/b. OSZTÁLY. Csatornás bádoggerenda üvegtetők és falak számára. DEGENHARDT JOHANNES GYÁROS BERLIN-SCHÖNEBERGBEN. A bejelentés napja 1907 szeptember hó 12-ike. A találmány tárgya csatornás bádogge­renda, üvegtetők és falaik számára, mely az üvegtáblák kitűnő fölfekvése mellett nagy hordképessége és a tarbógerenda ré­szeinek rendkívül egyszerű kötése által tűnik M. A rajz a tartjógerendának egy kiviteli példáját mutatja, az 1. ábrán a 2. ábra 1—1 vonala szerinti függélyes metszetben, a 2. ábrán pedig fölülnézetben a födőlemez egy részének eltávolítása után. Az alsó (a) bádogcsatornába egy szek­rényalakú keresztmetszettel bíró (b) bár dogtartó van beépítve, melynek először derékszögűén, majd rézsútosan kifelé haj­lított (c) oldalrészei az (a) csatornának ha­sonlóképen ferde (d) oldalrészeivel ráhaj­lítás útján vannak összekötve. A szekrény­alakú (b) bádogtartió fölső része (f) ho­morú csatornává van mélyítve, amely kö­zépen (g) üreges gerinccé van fölfelé haj­lítva. Ebben az üreges gerincben foglal he­lyet a (h) csapszög, mely az (a) és (b) tartónak az (i) födősüveggel való össze­kötésére szolgál. A (h) csapszögnek az ür e­ges gerincben fekvő része négyszögletes úgy, hogy a csapszög az üregben elforga­tás ellen biztosítva van. A csapszög fölső vége lépcsőt alkot, mely csavarmenetekkel van ellátva, amire a (j) anya csavarolta­tik. Az üreges gerinc (k) lyukai úgy van­nak méretezve, hogy (m) oldalszéleik a(h) csapszög lépcsős vállára feküsznek. Az (i) födősüveig és a (b) szekrényes tartóra fek­tetett (n) üvegtáblák közé ismert módon (0) tömítő szalagok helyezhetők. A ,(b) bádogtartó oldalszéleinek az alsó (a) csatorna oldalszéleivel való összehor­nyolása által az egész tartó rendkívül meg­erősödik és nagy hordképességet nyer. A (b) bádogtartó (g) üreges gerincébe helyezett és négyszögletes keresztmetsze­tük folytán az elfordulásban megakadályo­zott (h) szögeken kívül az (a b) tartók és (1) födősüveg között nincs szükség más összekötő részekre. A (b) tartó ívalakú (f) csatornája az üvegtáblák fekvésének bizonyos rugalmas­ságot kölcsönöz. SZABADALMI IGÉNY. Csatornás bádoggerenda üvegtetők és fa­lak számára, jellemezve egy (b) bádog­tartó által, melynek (c) oldalrészei az alsó (a) bádogcsatorna (d) oldalszéleivel ráhajlítás útján vannak összekötve és amely tartló fölső részén homorú (f) csa-

Next

/
Thumbnails
Contents