42495. lajstromszámú szabadalom • Központi kenősajtó

Megjelent 1908. év] augusztus lió 8-án. MAGY. SZABADALMI K1R. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 42495. szám. V/e/l. OSZTÁLY­Központi kenősajtó. SZÁNTÓ ALBERT MÉRNÖK PÁRISBAN. Pótszabádalom a 35496. sz. törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja 1907 augusztus hó 6-ika. A törzsszabadalomban oly központi kenő­sajtó van védelem alá helyezve, melynél több, egy közös excenter által hajtott kenőszivattyú külön, elzárható vezetékek által tápláltatik és az egyes szivattyúk egymástól függetlenül külön-külön kicse­rélhetők. Emellett természetesen a szi­vattyúk külön-külön egyenként is szabá­lyozhatók. A szivattyúk e,gy csőszerű szi­vattyútokban vannak elrendezve úgy, hogy a nyomóvezeték a tengely meghosszabbítá­sában csatlakozik a tokhoz. Jelen találmány ezen központi kenősajtó különböző javításait célozza. Célszerűnek mutatkozott ugyanis a kenőszer levezeté­sét tetszés szerint irányítani, pl. ezen olaj­vezetéket a szivattyúdugattyú tengelyére merőlegesen elhelyezni. Hogy ezt a törzs­szabadalommal védett központi kenősaj tó­nál lehetővé tegyük, az egyes szivattyúk csőkapcsolásait egy külön szögdarab által eszközöljük, melynek eltávolítása vagy le­csavarása után minden egyes szivattyú a törzsszabadalomban megadott módon kicse­rélhető, illetve kivehető. Továbbá számos esetben nem lehetaáges a központi kenősajtót az öt tápláló olaj­tartánnyal közvetlen összeköttetésbe hozni. Ily esetekben egy külön táplálószivattyú | alkalmazandó és a találmány értelmében a törzsszabadalom szerinti központi kenő­sajtóba egy ily táplálószivattyú van be­építve, illetve a sajtóval összekötve, oly { módon, hogy a folyadék mindig egyenletes nyomással vezettetik az egyes sajtókhoz vagy szivattyúkhoz úgy, hogy azon olaj­teren belül, melyből az Összes szivattyúk a kenőszert kapják, 'egy előre meghatáro­zott maximális nyomás nem léphető túl. Erre a következő okokbjól van szükség: A központi kenősajtó egyes kenőszivattyúi a törzsszabadalom értelmében legymástiól füg­getlenül oly módon állíthatók be különle­ges szabályozóberendézések által, hogy a kenőszivattyúk a szükséghez képest na­gyobb vagy kisebb folyadékmennyiségeket vesznek egy közös, a nagy olajtartány ál­tal táplált tartányból vagy csatornából. Emellett azon hátrány léphet föl, hogy a táplálószivattyúk által a központi kenő­sajtó egyes feenőszivattyúinak közös csa­tornájába több folyadék vezette tikibe, mint amennyi vétetett. Ennek folytán nyomás­ingadozások és szabálytalanságok léphetnek föl, sőt a szivattyútok meg is repedhet. Hogy már most azon köpenyben, illetve esatornában, vagy tartányban, melyből az egyes kenőszivattyúk a kenőszert közvet-

Next

/
Thumbnails
Contents