42476. lajstromszámú szabadalom • Berendezés vasúti fölszállóhelyeken az utasoknak befutó vonatok elleni védelmére

Megjelent 19Q8. évi jnlius hó 31-én. ^ MAGY. gfej KIR. SZABADALMI JEBB* HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 42476. szám. V/a/l. OSZTÁLY. Berendezés vasúti fölszálló helyeken az utasoknak befutó vonatok elleni védelmére. HIRTSCHULZ FRANZ GYÁROS LICHTENBERGBEN. A bejelentés napja 1907 szeptember hó 16-ika. Elsőbbsége 1905 junius 15-ével kezdődik. Ezen találmány vasúti fölszálló helyek berendezésére vonatkozik, mely arra szol­gál, hogy balesetek, amennyire lehet, meg­akadályoztassanak, még pedig olyanok, me­lyek azáltal idéztetnek elő, hogy utasok a befutó vonatot nem veszik észre ideje ko­rán, a fölszálló hely széléhez túlságosan közelednek és azután egy korán kinyitott szakaszajtó által elüttetnek. Mellékelt rajz 1. ábráján az új elrendezés távlati kép­ben van föltüntetve, a 2. ábra egy kiviteli alak keresztmet­szete, a 3. ábrja egy más kiviteli alak végének nézete. Amint az 1. ábrán látható, az (a) vasúti fölszállóhely mindkét hosszanti oldalán az oldalélektől (c) távolságra egy ívalakú (b) domborulat van, mely a fölszálló hely egész hosszán végignyúlik. Ezen (c) távolság úgy van méretezve, hogy ha egy befutó vonat egy szakaszának ajtaja nyilt is, egy sze­mély, amely a (b) domborulaton vagy mel­lette, még pedig a vonattól elfordított ol­dalon áll, nem üthető el. Az utasoknak te­hát, hogy egy befutó vonat veszélyes kö­zelébe jussanak, a domború (b) fölületén át kell lépniök. ' Ha ezen (b) domborulat tetőpontja ma­gasabb, mint amennyire sík pályán a lábat emelni szokás, akkor az utas, a domboru­lat megfelelő szélessége mellett' a dom­ború (b) határfölületen nem léphet át anél­kül, hogy ezen kiemelkedést jól meg ne érezze. Még nagyobb fokú figyelmetlenség mellett is, a láb föltartőztatott letétele emlékeztetni fogja arra, hogy az előírt ha­tárvonalat lépi át, anélkül, hogy azt látnia kellene. Ha a vonat áll és a (b) emelkedés át­lépése veszélytelen és megengedett, akkor a domborulatok nem ,képeznek akadályt arra nézve, hogy gyorsan a kocsihoz jutni vagy azt elhagyni lehessen. A domborulatoknak a pályatestbe úgy kell beékelve lenniök, hogy ne képződje­nek élek, melyeken a láb megbotolhatna. Ennélfogva a pályatest síkjába enyhén át­menő görbülettel kell bírniok. Hogy a (b) domborulatok huzamosabb használat után és nedves vagy fagyos idő­ben is elegendő támaszt nyújtsanak alábr nak, előnyös lehet azokat a (d) bordákkal ellátni, ami a 2. ábrán van föltüntetve. Ezen kiviteli alaknál a domborulatok hen­gerelt alakvasakbpl készülnek, melyek al­kalmas módon, például az (a) pályatestbe

Next

/
Thumbnails
Contents