42432. lajstromszámú szabadalom • Eljárás wolframból, molybdenből vagy ezek ötvözeteiből való izzószálak előállítására elektromos izzólámpákhoz

I Meglelt iit 1908. évi julius hó 25-én. MAGY. SZABADALMI K1R. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 42432. szám. vil/h. OSZTÁLY. Eljárás wolfrámból, molybdénből, vagy ezek ötvözeteiből való izzószálak előállítására elektromos izzólámpákhoz. EGYESÜLT VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG ÚJPESTEN. Fótszabadalom a 35427. sz. szabadalomhoz. A bejelentés napja 1906 december hó 19-ike. A 35.427., 38.337. és 38.723. számú sza­badalmakban eljárások vannak ismertetve wolfrámból, molybdénből vagy ezek ötvö­zeteiből álló izzószálak előállítására wolfram­mal, molybdénnel vagy ezek ötvözeteivel bevont, tiszta vagy az említett fémeket, illetve ezek keverékeit tartalmazó szénszá­lakból. A fönt említett szabadalmakban is­mertetett eljárások lényegileg abban álla­nak, hogy a szénmagot az ezt körülvevő fémben karbidképződés mellett alkalmas módon föloldjuk és a most már lekötött szénenyt alkalmas széntelenítési eljárás se­gélyével eltávolítjuk. Igen fontos már most, hogy a szénmag említett oldása lehetőleg gyorsan és egyenletesen menjen végbe, mert ettől függ első sorban a kész, széntelenített, tiszta fémszál egyenletessége, szilárdsága és rugalmassága. Kitűnt már most, hogy ha ezen oldási folyamathoz, amelynél tudvalevőleg a wol­frámmal, illetve molybdénnel vagy ezek öt­vözeteivel bevont szálat alkalmas gázlég­körben vagy vákuumban elektromos áram segélyével igen magas hőmérsékletre he­vítjük, váltakozó áramot használunk, a szén­mag oldása, illetve a karbidképződés igen egyenlőtlenül megy végbe, minthogy az ol­dási folyamat a szálban először bizonyos helyeken, leginkább a kengyel végein indul meg és csak lassan halad tovább. Az ilyen váltakozó áram alkalmazása mellett kezelt szál a következő jelenségeket mutatja. Első sorban karbidképződés mellett megkezdődik a szén föloldása a szál valamely részén,, leggyakrabban a kengyel végein, minek foly­tán a szál ezen részén növekedik az ellen­állás, minthogy ott a jóvezető fém rossz­vezető karbiddá alakul. Az ellenállás növe­kedése szükségképen a szál ezen részének erősebb izzását eredményezi. A karbidkép­ződés most már a szál többi részén is las­san előrehalad, mit a világos öv tovahala­dásáról könnyen fölismerhetünk és végül az egész szál egyenletesen izzik. Előfor­dulhat azonban, hogy az említett folyamat túlságos lassú előrehaladásánál a szál vala­mely részén, amely az elektromos áram által túl van terhelve, elszakad, illetve el­pusztul. Kísérleteink igazolták, hogy egyenáram alkalmazásánál az oldási folyamat egészen másképen megy végbe; ezen tény amilyen érdekes, ugyanolyan fontos is. Egyenáram alkalmazásánál ugyanis a karbidképződés, illetve a szén oldása majdnem pillanat-

Next

/
Thumbnails
Contents