42393. lajstromszámú szabadalom • Távbeszélőberendezés vasúti vonalak számára

Megjelent 1908. évi julius hó 17 -én. MAGY. ^Ajw K1R. szabadalmi wfij hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 42893. szám. V/b/2. OSZTÁLY­Távbeszélő berendezés vasúti vonatok számára. dugász vilmos gépész, káldor simon bádogosmester és szende béla ékszerész budapesten. A bejelentés napja 1907 október hó 30-ika Jelen találmány tárgya oly távbeszélő | berendezés, melynek segélyével a vonatról nemcsak a vasút mentén fekvő állomásoké kai, hanem szembe jövő vonatokkal is érintkezésbe lehet lépni. A berendezés így van foganatosítva, hogy a haladó vonat­ról tetszés szerint az elhagyott, vagy az elérendő állomás hívható föl és megfor­dítva, a vonatot ezen állomások bármelyi­kéről szintén fel lehet hívni. Ezen beren­dezés tehát, míg egyfelől az utasok szá­mára, különösen távoleső állomások kö­zött, nagy kényelmet nyújt, amennyiben azok a vonatról bármikor összeköttetésbe léphetnek a külvilággal, másfelől a vasúti szerencsétlenségek megelőzését és elhárí­tását is nagy mértékben elősegíti, ameny­nyiben két szembe jövő vonat még idejé­ben telefonikus összeköttetésbe léphet egy­mással. A találmány szerinti berendezésnek egy kiviteli példája &, mellékelt rajzon van vázlatosan föltüntetve, melyen az 1. ábra a fölszerelt kocsi készülékeit és azok kapcsolását, a 2. ábra pedig a vasút mentén fekvő két állomás összeköttetését mutatja. A vasúti sínekkel párhuzamosan két (a) | és (b) áramvezeték halad, melyek a föld fölött mint légvezetékek, vagy pedig a föld alatt rendezhetők el és egy-egy (c) áramszedővel állnak érintkezésben, me­lyek a távbeszélő készülékekkel fölszerelt vasúti kocsiból állnak ki. A kocsi két (d) és (e) távbeszélő készülékkel van ellátva, melyek mindegyike csakis egy meghatáro­zott állomást hívhat föl a vasút mentén elrendezett állomások közül. Ezen célból a kocsi egyik, pl. (d) készülékének fölhívó szerkezete (induktora) és a vasút mentén fekvő állomások közül pl. az I. állomás (f) készülékének jelző szerkezete (csöngője) ugyanazon áramkörbe van kapcsolva, míg minden másik állomás más fölhívp áram­körhöz tartozik, A föltüntetett esetben a kocsi (d) készülékének fölhívó áramköre az induktort, (al) sodronyt, (c) áramszedőt, (a) vezetéket, az I. állomás (f) készüléké­nek csöngőjét és a (k) földvezetéket fog­lalja magában, míg a kocsi másik (e) ké­szülékének áramköre az induktoron, (bl) sodronyon, (c) áramszedőn, (b) vezetéken, a II. állomás (g) készülékének csöngőjén és a (k) földvezetéken át záródik. Ennél­fogva a haladó kocsi . (d) készülékével csakis az I. állomás (f) készülékét, az (e)

Next

/
Thumbnails
Contents