42392. lajstromszámú szabadalom • Újítások turbinákon

Megjelent 1908. évi julius hó 17 -én. MAGY. ^ KIR. szabadalmi wh& h i vatal. SZABADALMI LEIRAS 42B92. szám. V/d/2. OSZTÁLY. Újítások turbinákon. dake charles william gyáros grand rapidsban. A bejelentés napja 1907 október hó 28-ika. A jelen találmány rugalmas közeggel működő reverziÓB turbinákon eszközölt újí­tásokra vonatkozik. A találmány tárgya: 1. javított szerkezet a turbinakerék for­gási irányának megfordítására; 2. szerkezet többkamrájú turbina vala­mennyi kamrájának önműködő reverzálására, ha a fő vagy első turbinakerék reverzál­tatik; 3. a rugalmas közegű reverziós turbinák szerkezetének egyszerűsítése és erőkifejté­sének növelése az adott méreteken belül. A szerkezet részleteit az alább következő leírásban fogjuk ismertetni. A mellékelt rajzokon a találmány részle­tesen fői van tüntetve és pedig az 1. ábra a találmány szerinti rugalmas közegű turbina tengelyirányú részleges metszete, ahol az egyes részek viszonylagos helyzetükben vannak föltüntetve, mimellett a futókerekek lapátjai és kifuvó vezetékek csak vázlatosan vannak jelezve a nekik megfelelő szögek tekintetbevétele nélkül. A szekrények, szelepek és a turbina kere­keknek csak oly részei vannak föltüntetve, melyek a találmány teljes megértésére szükségesek; a 2. ábra az 1. ábra szabálytalan (X-X) vo­nala szerinti részletmetszet, némileg nagyítva és ezen vonal végén levő nyíl irányában nézve. Az ábrán a különböző részeknek csakis részletmetszete van föltüntetve és azoknak egymáshoz való helyzete van váz­latosan ábrázolva. A lapátok, ill. serlegek helyzete jelzi a forgásirányát, mely egyéb­ként az (A) és (B) nyilak által is jelezve van; a . 3. ábra a középső serleggűrű némileg nagyított részletének oldalnézete, mimellett ezen gyűrű a turbina keréktől el van távo­lítva és a szemben levő U-alakú serlegek pontozott vonalakkal vannak ábrázolva; a 4. ábra a kifuvó nyílásokat és a vezető­lapátokat tartalmazó (43) tuskónak oldal­nézete. E tuskó a turbinától el van távo­lítva és részben metszve van, mimellett a (16) kifuvónyílások és a (47) vezetőcsator­nák is láthatók; az 5. ábra a (42) tuskónak a 4. ábra (B-B) és az 1. ábra (B-B) vonala szerint vett, némileg nagyított metszete, ahol a (42) és (43) tuskók vezetőcsatornái szimmetrikusak, de ellentétesek, úgy hogy ellenkező irány­ban működnek; a 6. ábra a (43) tuskónak a (B-B) vonal irányában vett némileg nagyított metszete, a kis nyíl irányában nézve. Amint látható,

Next

/
Thumbnails
Contents