42365. lajstromszámú szabadalom • Dara és dercetisztítóval kombinált síkszita törető és felbontó rendszerekhez

N r Tv**"" Megjelent 1908. évi julius hó ltf-áu. MAGY. szabadalm1 KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 42365. szám. X/a OSZTÁLY. Dara- és dercetisztitóval kombinált síkszita, törető és fölbontó rendszerekhez. pozdoray jános malomszerkesztó budapesten. A bejelentés napja 1907 november hó 26-ika. Ennek a találmánynak tárgya oly beren­dezés, mely egy teljes szitáló rendszert és egy teljes, törető és fölbontó rend­szerekhez való, dara- és dercetisztító rend­szert egyesít magában, meljr külön-külön ad le: goromba átmenetet, lisztet, dercét, első-, másod- és harmadminőségű darát, esetleg a kívánalmakhoz képest négy-öt minőségű darát is, ugy, hogy ezen talál­mány alkalmazásával a törető és fölbontó rendszereknél elesik a dara- és derce­tisztító berendezés, miáltal nemcsak nagy költségmegtakarítás érhető el, hanem a hely­szükséglet is lényegesen kisebb lesz. Ezen előnyökön kívül még a munkálatot is je­lentékenyen egyszerűsíti és megkönnyíti. Ezek a kombinált sziták készíthetők egy­szerű (egyrészű), vagy közös (többrészű) berendezéssel alsó, Vagy fölső meghajtással. Mellékelt rajzon a találmány tárgya van föltüntetve, és pedig az 1. ábrán egy kettős berendezés részben függőleges metszetben, részben Dézetben látható, a 2. ábra oldalnézetét, a 3. ábra áz 1. ábrára merőleges, szintén függőleges metszetet ábrázol, végül a 4. ábrán a berendezés egy részlete lát­ható az előbbivel párhuzamos metszetben. Közös meghajtásoknál ezen egyetemes kombinált gép összeállítása a következő: az (1) foglaló gerendázaton fölül a kerek, vagy szögletes alakú (2) szitáló rendszer van el­helyezve, alul pedig a (3) tisztító rendszer, melyek a (4) lökő csap által hajtva (mely moz­gás már a közönséges síkszitáknál is isme­retes) egy központon kívüli körben .együt­tesen mozognak. Egyszerű (egyrészű) meghajtásnál a szi­táló rendszer és a daratisztító berendezés az (1) foglaló alapgerendán egymás mellé he­lyeztetik el. A daratisztítás, az úgynevezett Reform­rendszerű gépektől eltérőleg, az (5) előszi­ták és a (6) választósziták segélyével a (7) szélszitákon keresztül, szívó szélárammal történik. Ezen szélsziták nem osztályoznak, amennyiben a tisztítandó darát már nyolc, vagy több nagyságban teljesen szétválasztva kapják, miáltal a legtökéletesebb munka éretik el. A szitálórendszerből a goromba és finom dara a (8) nyíláson keresztül liszt-és dercementesen vezettetik a tisztító-rend­szerben levő (5) előszitára, mely nyolc re­keszekre osztott és négyféle finomságú se­lyemszita-szövettel bevont osztályból áll. Ezen előszita a darát négyfelé osztályozva adja át a (6) választó szitának, mely szin-

Next

/
Thumbnails
Contents