42359. lajstromszámú szabadalom • Kézhajtással bíró kőjáratú malom

Megjelent 19Q8. évi julius h ó 16-áu. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 42359. szám. X/i. OSZTÁLY Kézhajtással biró kőjáratú malom. barsan zaharia író bucarestben. A bejelentés napja 1907 december hó 6-ika. A jelen találmány tárgya tetszőleges termények és termékek megőrlésére szol­gáló, kézhajtású kő járattal Jríró malom, mely egyszerű szerkezetén kívül főleg az­által tűnik ki, hogy működtetése sokkal kevesebb fáradsággal jár, mint az eddigi kézhajtású malmoké. Ezt a találmány szerint azáltal érjük el, hogy a futó kő forgatására egy ide­oda mozgatott emeltyűvel működtetett hajtószerkezetet alkalmazunk, mely lehe­tővé teszi a működtetéshez szükséges erőt a hajtóemeltyűnek erő- és teherkarja kö­zötti viszony kellő megválasztása révén a kivánt mértékig csökkenteni. Igaz ugyan, hogy az erőkarnak nagyobbításánál az ezen kar által megteendő út is nagyobbodik és így a munka nagysága ugyanez marad, de tekintettel arra, hogy a kézhajtású mal­mok ismeretes hajtószierkezeteinél a szük­séges erő aránylag igen nagy az úthoz ké­pest, igen előnyös az erőt az út rovására kisebbíteni és így ugyanazon munkának ki­sebb fáradsággal való elvégezbetését le­hetővé tenni. Különösen előnyös továbbá a szükséges hajtó erőnek ily módon való csökkentése a malom megindítása szem­pontjából, mivel az indítás pillanatában az út még nem szerepel mint munkatényező. A mellékelt rajzban a találmány tár- i gyát képező malom egy foganatosítási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra a malom függélyes metszete; a 2. ábra a hajtószerkezet fölülnézete. A malom a szokásos módon az (1) ga­rattal (1. ábra), a (2) adagoló csatorná­val, a (3) csatornaszabályozóval, a (4) le­verő szerkezettel, áz (5) fenékkővel és a (6) futó kővel van ellátva, mely utóbbi a (7) lendítő kereket hordó (8) tengelyen ül és a szokásos elrendezésű (9) állító szer­kezettel . a fenékkőhöz képest beállítható. A találmány szerint már most a malom­állvány (10) csapján a kétkarú (11 12) emeltyű van forgathatóan ágyazva, mely­nek (11) karja hosszabb, mint a (12) kar; ez utóbbi a (13) kulissza gyanánt van ki­képezve, mely a (14) fogaskeréken for­gathatóan elrendezett (20) kulisszacsappal működik együtt, míg a (14) fogaskerék a (15) fogaskerékkel kapcsolódik, melynek (16) tengelye a (19) lendítő kereket, va­lamint a futó kő (8) tengelyére ékelt (17) csavarkerékkel kapcsolódó (18) csavart (2. ábra) hordja. Amint könnyen belátható, a (11) emeltyű­nak (13) kulisszája a (14) fogaskereketa (20) kulisszacsap segélyével forgatja, mely

Next

/
Thumbnails
Contents