42346. lajstromszámú szabadalom • Szárítókészülék az alkalmazott szárító levegő újbóli fölhasználásával

Megjelent 1908. évi julius lió 2-áu. MAGY. jfgw KÍR. szabadalmi w hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 42846. szám. XIV/©. OSZTÁLY. Szárítókészülék az alkalmazott szárító levegő újbóli fölhasználásával. turlur pál gyógyszerész wattrelosban. A bejelentés napja 1907 szeptember hó *21-ike. Jelen találmány rétegelt textilfonalak, gyapjú, szövet, papir, általában tetszés­szerinti anyag szárítására szolgáló készülékre vonatkozik, mely a meleget lehető tökéle­tesen kihasználja és melyben a szárítás több, elválasztott kamrában megy végbe, melyek mindegyikében különböző és szabá­lyozható hőmérséklet uralkodik, mimellett az alkalmazott szárítólevegő folytonosan újból fölhasználható és a nedvességtől való megszabadítása mértékben a vízgőz elveze­tésére szolgál. A mellékelt rajz 1. ábrája a szárítókészülék egy kiviteli példájának függélyes hosszmetszete. A 2. ábra az 1. ábra (A—A) vonala szerinti kereszmetszetet mutatja. A szárítandó anyag (l)-nél (1. ábra) az első (2) szárítókamrába lép be, melyben az anyag, előrehaladása közben, egy fokoza­tosan nagyobbodó hőmérséklet hatásának tétetik ki. Az anyag az áttört (3) dobon át a második (4) kamrába kerül, melyben egyenletes hőmérséklet uralkodik. — Ezen kamrából az anyag az (5) dobon át a har­madik (6) kamrába kerül, melyben a hő­mérséklet fokozatosan csökken; afc anyag végül a leghidegebb részen (7)-nél lép ki a készülékből. Ilymódon rendszeres előrehaladó szárí­tást végzünk, mimellett az anyag nem tá­madtatik meg és nem sérül meg. A három (2, 4, 6) szárítókamra mind­egyike egy-egy (8, 9, 10) fűtőszekrényt tartalmaz, melyek a szárítólevegőt nyomás mellett, különböző szabályozható hőmérsék­lettel vezetik be. E célra a fűtőszekrények (11) csöveket tartalmaznak, melyeken fáradt gőz vagy telített, vagy túlhevített gőz halad át. — A melegítendő levegőt a (12) ventilátor nyomás mellett hajtja a szekré­nyekbe, melyek ilymódon nyomólégtartá­nyokat képeznek. A nyomólevegő szűk,, kúpos (13) hasítékokon vagy nyílásokon át lép ki, melyek fölött a szárítandó anyag mozog, A (8) fűtőszekrényben a szárító­levegő annál melegebb, minél jobban hatol a szekrényben előre, minthogy egymásután mindig több (11) csövön súrlódik tova. A (8) fűtőszekrény (13) nyílásain át kilépő meleg levegő tehát oly hőmérséklettel bír, mely balról jobbra (1. ábra) mindig nagyobb és nagyobb. A (9) szekrényt ' a (14) harántfal két részre osztja úgy, hogy a levegőnek ezen szekrény összes (11) csöveit súrolnia kell és a levegő egyenletes hőmérsékletet kap,.

Next

/
Thumbnails
Contents