42333. lajstromszámú szabadalom • Tárna támasztórúd

Me&feleut 1908. évi julius hó 2-áti. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 4288B. szám XII/a. OSZTÁLY­Tárnatámaszrbd. nellen friedrigh aknász és id voigt albert asztalos essen-ruhrban. A bejelentés napja 1907 március hó 19-ike. Jelen találmány tárgya oly tárna-támasz­rúd, mely az eddig használatos vas- vagy fatámaszrudaktjól eltérőleg, tetszőleges kő­zetből préseltetik. Ezen támaszrúdnak nagy tartóssága mellett még azon előnye is van, hogy igen olcsíó. A mellékelt rajzon a találmánynak példa­képem kiviteli alakjai láthatók, és pedig az 1., 2. és 3. ábrák különböző kiviteli ala­kok hosszmetszetei, a 4. ábra a 2. ábrához tartozó szelepnek nézete, az 5. ábra a 2. ábrának x—x szerinti met­szete nagyobb léptékben. Az 1. ábrán látható tárnatámaszrúd az (a) üreges hengerből áll, melynek alsó nyitott végét a hengerbe kúposán benyúló és a kőzet nyomása folytán beékelődő (k) talppal zárjuk el. Az üreges henger tör­melékkőzetből, pl. darázskőből, mészből, hányadékból stb. sajtoltatik. Ezen hen­gert a szintén hulladékból, és pedig cél­szerűen gyalúforgácsokból álló (b) burko­lattal vesszük körül. Ezen utóbbinak előállítási módja a kö­vetkező : A gyalúforgácsokat végüknél fogva össze­enyvezzük és egy dobra csavarjuk. Ez­után a megszárított (a) hengert egy ten­gelyre erősítjük és a gyalúforgácsokat kö­réje tekercseljük,, mimellettaz utóbbiakra még valami kötőszert adagolunk. A körültekercselés közben eigy henger a gyalúforgácsokat a hengerköpenyre pré­seli. A burkolóanyag természetesen tetszőle­gesen választható; lehet ez pl. papir vagy más hasonló anyag is. Az üreges henger belül teljesen sima. A (b) burkolatot tűzbiztos és rothadás­mentes anyaggal impregnáljuk. Az (a) üreges hengerbe az utóbbival egyenlő anyagból sajtolt (c) rúd vagy kölyü nyúlik be, mely a föntebb leírt módon szintén egy gyalúforgácsokból vagy más hasonló anyagból álló burkolattal láttar tik el. A támaszrúd használat előtt törmelék­kőzettel részben kitöltetik. Ha már most a támaszrudat a bányába helyezzük, úgy (f)-et a támaszrúdra ható kőzetnyomás fo­kozatosan összenyomja. Ezáltal a (c) kölyü, valamint az (a) henger is lassankint- növe­kedő nyomásnak vettetik alá és így a tá­maszrúd hirtelen behajlása vagy törése ki van zárva.

Next

/
Thumbnails
Contents