42314. lajstromszámú szabadalom • Lobbantyúelrendezés önműködő lőfegyverek számára

Megjelent 1908. évi junlus hó 27-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 42314. szám. X I X a. OSZTÁLY­Lobbantyúelrendezés önműködő lőfegyverek számára. A. W. SCHWARZLOSE CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja Í907 julius hó 9-ike Jelen találmány célja az, hogy ön­működő lőfegyverek véletlen elsütés ellen tökéletesen biztosíttassanak. Ennek lehetővé tételére alobbantyút oly módon rendezzük be, hogy az ütőrugót a fegyver töltőmozgása egyáltalán nem, vagy csak részben és pedig csak annyira feszíti meg, hogy az ütőrúgó a kakas vagy az ütőszög nem kivánt előre­csapódásánál sem süti el a fegyvert, míg az ütőrúgó akkor feszíttetik meg teljesen, amikor a lövész a fogantyút átmarkolja. Emellett a berendezést oly módon fogana­tosítottuk, hogy a töltőmozgásnál a kakas vagy az ütőszög hátsó helyzetébe telje­sen visszahúzatik ugyan, azonban az ütő­rúgó ennek dacára sem feszíttetik meg tel­jesen, minthogy az ütőrúgó egy mozgat­ható ellentámaszhoz fekszik, mely oly mó­don füg-g egy, a fogantyún vagy a tusán túlnyúló fészítődarabon, hogy a rúgó tö­kéletes megfeszítését csak akkor engedi meg, illetve eszközli, ha a fegyvert a kéz­ben lövésre készen tartjuk. A fogantyú erős metgimarkolásánál tehát a feszítőda­rab a fogantyúba benyomatik és ezáltal a részben megfeszített ütőrúgó tökéletesen megfeszíttetik. Ha a fogantyút ismét el­eresztjük, akkor a rúgó a feszítődarabot ismét kifelé nyomja, miáltal a rúgó fe­szültsége csökken. A fegyver tehát tény­leg csak addig lövésre kész, míg a lövész a fegyvert a célra tartja. Az új lobbantyúelrendezés bármily ön­működő lőfegyverhez használható. A mellékelt rajzon a találmány tárgya egy előrefutó csővel bíró magatöltő pisz­tolyra alkalmazva van föltüntetve. Az 1. ábra a pisztolyt megfeszített kakas­sal, azonban nem teljesen m>etgfeszített ütő­rúgóval és záróhelyzetben lévő csővel hosszmetszetben és részben nézetbsn tün­teti föl, a 2. ábra a fegyvert hasonló nézetben, azonban a csövet nyitott helyzetben, a kakast előrecsapódva és a feszítődarabot a fogantyúba benyomva tünteti föl; a 3. ábra a fegyvert elölnézetben, a 4. ábra a csövet alulnézetben az elcsat­tantórúddal együtt és az 5—7. ábrák a lobbantyúrészeket nézet­ben mutatják. A pisztoly lényegében a (k) fogantyú­ból vagy tusatestből és az (l) csőből áll; a cső a fogantyú megfelelő hornyaiban van vezietve és az; í(f) zár órúgó által állan>­dóan hátrafelé, a fogantyú (s) ütközőfe­nekéhez nyomatik. Az említett két részen és részben a lobbantyú van elrendezve. A

Next

/
Thumbnails
Contents