42298. lajstromszámú szabadalom • Előre megállapítható rugalmassági anyag készítésére szolgáló műszer

• Megjelent 1908. évi június hó 84-én. MAGY. szabadalmi KIR hivatal SZABADALMI LEIRAS 42298. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. Előre megállapítható rugalmasságú anyag készítésére szolgáló módszer. BARTELS MARTIN KERESKEDŐ WIESBADENBEN. A bejelentés napja 1907 julius hó 3 ika. A jelen találmány lényege abban áll, hogy egy magában véve nem. rugalmas, és egy folyékony anyag, valamely konzer­váló anyagnak és vízinek hozzáadásával olyan arányban elegyittetik össze, hogy a megkívánt rugalmassági fok adódik ki. Jel­lemzi emellett az eljárást, hogy az elegyí­tési arányok különböző volta semmi te­kintetben nincs korlátozva és a fölhasznált anyagok olyanok, hogy a kész massza hő­szigetelő gyanánt is alkalmazható. Az eljárás részletesen abban áll, hogy mint főalkatrészek, glicerin, zselatin és víz elegyíttetnek össze, ezen elegy aztán formaldehyd hozzáadásával — azáltal, hogy rothadás nem léphet föl — állandóvá téte­tik és chrómkáli-oldat további hozzáadásá­val biztos ellenálló képességet nyer a dör­zsölés általi és más hasonló fölhevítéssel szemben. Az eljárás menete a következő: (n) súlyrész glicerint (m) súlyrész vízr zel és ;(o) súlyrész formaldehyddel egy üstben jól össaekavarunk és részletekben adagolva, (p) súlyrész zselatint adunk hoz­zájuk. Az .előálló pépet vízfürdőben föl­melegítjük,'míg az könnyen hígfolyóssá vár lik és végül (g) súlyrész chróm-káli-olda­tot adunk hozzá. A főalkatrészeket, mint már mondottuk, összetételük (n p) ará­nyában a glicerin és a (zselatin képezik, melyektől a vegyület rugalmasságának foga függ. Az (m) súlyrész víz inkább a térfogat növelésére szolgál, míg az (o) súlyrész formaldehyd arra való, hogy ké­sőbb rothadás ne léphessen föl. A chróm­káli-oldat hozzáadása csak azon esetben szükséges, ha az előállított massza olyan célra van rendelve, mely erős mechanikai igénybevételt tételez föl, mint pl. a lég­nyomású abroncsok. A dörzsölés és nyo­más ugyanis nagyfokú mechanikai hőt fej­leszt, amely az illető massza külső rété* geit megolvaszthatja. Épen azért, hogy ezen a bajon segítve legyen, adatik a masszához a chróm-káli-oldat, mely vagy bensőleg elegyittetik, azzal, vagy pedig csak a külső rétegeknek képezi alkatré­szét. Ugyanis, mivel a chróm-káli emeli a massza olvadási hőmérsékletét, így. tu­lajdonképen annak csak külső rétegei vé­dendők, mert ha ezek nem olvadnak, ak-. kor a belső rétegek annál kevésbbé van­nak kitéve a megolvadás veszélyének. Azon körülmény, hogy a massza rugalmassági foka előre megállapítható, rendkívül széled körűvé teszi annak alkalmazhatóságát. így pl. előnyösen haszmálható az föl tekeaszta-

Next

/
Thumbnails
Contents