42230. lajstromszámú szabadalom • Berendezés szopókát, cigarettahüvelyeket készítő gépeknél a szopókatekercs előállítására szolgáló papírcsík hozzávezetésére

Megjelent 1908. év! junius hó 20-án. MAGY. SZABADALMI Kffi. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 42230. szám, X/c. OSZTÁLY. Berendezés szopókás cigaretta hüvelyeket készítő gépeknél a szopókatekercs előállítására szolgáló papírcsík hozzávezetésére. tillmanns gottfried lebrecht kereskedő moszkvában. A bejelentés napja 1907 december h6 11-ike. Szopókás cigarettahüvely-készítő gépek­nél a szopókát képező papírtekercs előállí­tására oly kartondarabokat szokás alkal­mazni, melyek egyik végükön ferdén van­nak elvágva. Ha eme darabokat valamely papírcsíkból hulladék keletkezése nélkül akarjuk előállítani, elkerülhetetlen, hogy az egymás után következő papírdarabok ellen­kező végükön legyenek ferdén elvágva. Eddig ezt a hátrányt oly módon akarták elkerülni, hogy pl. az első, csúcsával a föl­tekercselő tövis felé fordult papírdarabot minden további művelet nélkül vezették a föltekercselő tövishez, a második, ellenkező állásban levő papírdarabot pedig vízszintes tengely körül 180°-kal elforgatták úgy, hogy csúcsa ugyancsak előre, vagyis a föl­tekercselő tövis felé forduljon, mikor ezt épp .úgy föl lehetett a papírtekercs előállí­tására használni, mint az első darabot. Ekkor csakis az volt a föltétel, hogy a papírcsík hozzávezetése, úgy mint az a közönséges szopókás cigarettahüvelykészítő gépeknél szokásos, a föltekercselő tövis hossztengelyére merőleges irányban történ­jék. Találmányom célja a papir hozzáveze­tésben ferdén elvágott papírdaraboknak föl­dolgozásánál föllépő nehézségeknek más úton való megszüntetése, amennyiben a papirhozzávezetést a szokásos elrendezések­től eltérően, nem a föltekercselő tövis ten­gelyére merőlegesen, hanem ezzel párhuza­mosan rendezzük el és nem forgatunk meg minden második papírdarabot 180°-kal, ha­nem mindegyik darabot 90°-kal, még pedig vízszintes síkban. Ebből a célból mindegyik kartondarab egy forgó asztalra jut, hol azt ideiglenesen lefogjuk és az asztallal együtt 90°-kal elforgatjuk úgy,hogy akartonlap csúcsa előre, vagyis a föltekercselőtövis felé for-. dúljon. Az asztal, illetve az ezen fekva kartonlap az egymás után következő karton­lapoknál ellenkező irániban forog, pld. az első kartonlappal az asztal jobb, a második kartonlappal pedig balfelé fordul el. Találmányom tárgya a csatolt rajzon sematikusan van ábrázolva, nevezetesen az 1. ábra a papirelőretoló berendezés fölül­nézete az első, vagyis csúcsával előre fordult papírdarab bevezetésénél, a 2. ábra pedig a második, vagyis csúcsával hátrafelé fordult papírlap bevezetésénél,, míg a 3. ábra a papirbevezető berendezés oldal­nézete, részben hosszmetszete. A csatolt rajzon (1) a tetszőleges alakú

Next

/
Thumbnails
Contents