42198. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas küllőkkel bíró kerék

Megjelen 1908. évi június hó ltf-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 42198. szám. XX/a. OSZTÁLY. Rugalmas küllőkkel biró kerék. MUNK HEINRICH ÉPÍTŐMESTER BERLINBEN. A bejelentés napja 1907 julius hó 24-ike. Jelen találmány oly ismeretes fajtájú, rugós küllőkkel bíró kerekekre vonatkozik, melyeknek küllői két-két, a keréktalp kö­zelében összeerősített, valamint a kerékagy Jelé széthajtó és a kerék terhelését fölvevő lapos rugókból állnak. Az eddig ismeretes ilynemű kerekeknél azonban a két rúgó mindegyike külön van a kerékagyban meg­erősítve és a rugók a keréktalp felé any­nyira széthajlanak, hogy ennek közelében a szomszédos küllők rugóit érik. Ezáltal a rugók szabad behajlása meg van gátolva, mert a terhelés hatása alatti behajlásnál a szomszédos küllők rúgóiba ütköznek. A találmány tárgyánál az egyes küllők rúgója a kerékagy közelében összefut és egymással össze van erősitve, az egyes kül­lők pedig a kerékagyhoz csatlakozó ívek által olyképen vannak egymással össze­kötve, hogy a rugók szabad behajlását nem gátolják. A mellékelt rajzon a találmánybeli kerék elölnézete és metszete van föltüntetve. Az (a) kerékagy a (b) rugalmas küllők útján van a (c) keréktalppal összekötve. A (c) küllők két egymással ellentétes irány­ban kidomborodó lapos rugókból állnak, melyek olyképen vannak kiképezve, hogy két egymás mellett lévő küllő szomszédos rugói a keréktalpnál egy-egy (d), a kerék­agynál pedig egy-egy (f) ívdarab segélyé­vel egymással összekötve vannak. A (d) ív­darabok a keréktalpra, az (f) ívdarabok pe­dig a kerékagyra vannak erősítve. Az egyes küllőket képező két-két rúgó a talp köze­lében (e)-nél és az agy közelében (g)-nél kapcsoló hüvelyek segélyével, vagy más megfelelő módon vannak összetartva. A ru­gók lapos vasból vagy szalagalakú rúgó­acélból, esetleg más rugalmas anyagból ké­szülnek. A rugóknak a kerékagy közelében (g)-nél való összeerősítése által az egyes küllők rúgói az (e) és (g) pontok között úgy a húr, mint az erre merőleges középvonal irányá­ban teljesen részarányosán vétetnek igénybe és az egyes küllők is oly távolságban tar­tatnak egymástól, hogy a (b) küllők bármely előforduló kihajlást szabi don végezhetnek. A rugók szabad kihajlása tehát semmiféle módon sincs meggátolva és az egyes rugók közötti nagy hézagok folytán piszoklerakó­dás sem következhetik be, mely a rugók kihajlását megakadályozhatná. SZABADALMI IGÉNY. Rugalmas küllőkkel bíró kerék, melynek küllői két-két, egymással ellentétes irány­ban kidomborodó, a szomszédos rugókkal

Next

/
Thumbnails
Contents