42188. lajstromszámú szabadalom • Malacszoptató készülék

Megjelent 1908. évi jimius hó 15-éu. MAGY. KIR. SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 42188. szám. X/e OSZTÁLY. Malacszoptató készülék. GRÜNENWALD AUGUST URADALMI BÉRLÓ HOHENTWIELBEN. A bejelentés napja 1907 augusztus hó 29-ike. Háziállatok, különösen sertések tenyész­tésénél gyakran előfordul, hogy a fiatal állatokat mesterséges szoptató készülékkel kell táplálni. A jelen találmány tárgya szoptatókészü­lék egy ismert módon szigetelő anyaggal burkolt tejtartóból ál), mely a szükséges szívócsövekkel, mellső oldalán pedig rugal­mas párnával van ellátva. A készüléket az jellemzi, hogy [a tejtartót körülvevő szek­rény meghasított ágyakba van vízszinte­sen helyezve és kerületének átellenes he­lyein elrendezett tekercsrugók által hátra­felé húzatik és előre húzás vagy tengelye körül való elforgatás után ismét eredeti helyzetébe tér vissza. A tejtartóban alkal­mazott szívócsövecskék a szigetelésbe van­nak ágyazva és könnyen levehetők. Ezen csövecskék úgy csatlakoznak a tejtartóhoz, hogy a tápláló folyadék a legmélyebb hely­ről vétetik és a csövecskék útján oly mó­don vezettetik a tartány körül, hogy vélet­len kiömlés ne fordulhasson elő. A találmány tárgyának egy kiviteli alakja a melléket rajzon van föltüntetve, me­lyen az 1. ábra a készülék fölülnezetét és rész­leges metszetét, a 2. ábra oldalnézetét, a 3. és 4. ábra pedig két keresztmetszetét mutatja különböző kiképzésű szívócsövekkel. A zománcból, üvegből vagy más saválló anyagból készült (a) tejtartó mindkét vége (c) csavaros kupakkal vagy dugóval van elzárva. A köpenynek körülbelül közepén egy (c) beöntő csődarab van alkalmazva, melyet szintén egy (d) csavaros fedél zár el. Azonkívül a tejtartó több (e) nyílással bír, melyek az (f) szívócsövecskék fölvéte­lére szolgálnak. Ez utóbbiak külső végeire az emlőbimbókat helyettesítő (g) gumiszívók vannak erősítve és a csövecskék úgy van­nak a tejtartóba illesztve, hogy a tejet az (a) tartány legmélyebb helyéről veszik, amellett pedig úgy vannak alakítva, hogy a tej a szopó állatnak nem ömlik közvet­lenül a torkába és azon idő alatt, mikor az állat nem szopik, nem futhat ki. Azonkívül a csövecskék úgy vannak a tejtartóval összekötve, hogy alapos tisztítás céljából könnyen levehetők. A 3. ábra példa gyanánt olyan kivitelt mutat, melynél a szívócsövecskék fölülről merülnek a tejbe és a tartány ból kinyúló részük ívben haladva először a tartánynak körülbelül középsíkjáig sülyed és azután vízszintes helyzetet foglal el. A 4. ábra szerinti kivitelnél a csövecske

Next

/
Thumbnails
Contents