42169. lajstromszámú szabadalom • Készülék szövőszékek megállítására

Megjelent 1ÖÜ8. évi június hó 15-éu. MAGY. ggg* Kia SZABADALMI J@j l HIVATAL szabadalmi leírás 42169. szám. XIV/b. OSZTÁLY. Készülék szövőszékek megállítására. LANNING KÁROLY D. FÖLTALÁLÓ DORCHESTERBEN. A bejelentés napja 1907 november hó 25-ike. Jelen találmány szövőszékek megállítá- | sára szolgáló egyszerű szerkezetű és mű­ködésű készülékre vonatkozik, melynek se­- gélyével az esetben, ha a lánc vagy a ve­tülékben zavarok állanak be, akkor a szövőszék önműködően megállíttatok. A szövőszéknek a láncban föllépő zavar­nál való megállítására rendesen a borda­' ládát használják föl és pedig azáltal, hogy a bordaláda mozgáspályájába egy ütköző vagy hasonló tolatik be úgy, hogy a borda­láda az ütközőbe ütközik, akkor ezáltal a kikapcsolóemeltyű működésbe lép és a szövőszéket kiiktatja. Ezek az ismert be­rendezések azonban ama hátránnyal bírnak, hogy az említett ütköző rendesen aképen van ágyazva, miszerint a bordaláda csak egyoldalúan ütközik az ütközőbe, minek •következtében a bordaláda az ütközőbe üt­közve elforgattatik és az árún nyomot hagy hátra. Ezt a hátrányt a találmány értelmében azáltal küszöböljük ki, bogy az esetben, ha a lánc vagy a vetülékben zavarok álla­nak be, akkor a szövőszék a bordaláda se­gítségül vétele nélkül állíttatik meg. A mellékelt rajzokon a találmány tárgyá­nak egy kiviteli alakja van föltüntetve, mi­mellett azonban a találmány megértéséhez nem szükséges részek el vannak hagyva. Az: 1. ábra a találmány tárgyával ellátott­szövőszék függélyes metszete; a 2. ábra az 1. ábra oldalnézete; a 3. ábra néhány az l. és 2. ábrán'láthatá résznek nagyobb léptékben rajzolt függé­lyes keresztmetszete; a 4—6. ábrák részleteket mutatnak, mi­mellett a részletek az 5. ábrában fölülné­zetben éa a 6. ábrában oldalnézetben van­nak föltüntetve. A szövőszék állványzata" az összes ábrák­ban 1-el és a bordaláda la-val van jelölve. Ha a vetülék bármely oknál fogva nem jut a szádba, akkor a szövőszék a követ­kező módon állíttatik meg. A gépállvány­zaton (16)-nál (1. ábra) egy ide- és oda­lengő elem van forgathatóan elrendezve. Ez. az elem a találmány tárgyának a rajzon föltüntetett kiviteli alakjánál a kétkarú (15} billentyűemeltyűből áll, melyet például a (18) tengelyen elrendezett (17) excenter oly módon működtet, hogy a bordaláda válta­kozó ütéseinél a billentyűemeltyű fölső vége ide- és oda leng és (19) megállítóvillát meg­érinti, mely az állványzat egy vezetékében eltolható (20) megállító villatartón forgatható. Ha a megállítóvilla a vetülék jelenléte folytán a 3. ábrán látható ferde helyzetet

Next

/
Thumbnails
Contents