42139. lajstromszámú szabadalom • Eljárás elektromos izzólámpák izzószálainak előállítására nehezen olvadó húzott fémből

Megjelent 1908. évi junius hó 9-én. MAGY. jjJW KIR. SZABADALMI HIVATAL szabadalmi leírás 42189. szám. VII/n. OSZTÁLY. Eljárás elektromos izzólámpák izzó szálainak előállítására nehezen olvadó, húzott fémből. SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1907 szeptember hó 26-ika Találmányunk szerint akként állítjuk elő nehezen olvadó fémből húzott drótokból az elektromos izzólámpák izzótesteit, hogy két vagy több drótot összesodrás által egységes izzószállá alakítunk. Ez az eljárás számos nehézséget szün­tet meg, melyek izzótesteknek húzott fém­drótokból való előállításánál lépnek föfl. Lehetséges ugyanis ily esetben egyrészt az, hogy több adott keresztmetszetű drót egyesítésével nagyobb fényerejű lámpát ál­lítsunk elő, anélkül, hogy a szál hosszát nagyobbra kellene venni, mint a kisebb fényerejű, egyszerű drótból álló szálét* míg ellenben a kétakkora keresztmetszetű, hen­geres drótszálat alkalmaznánk, ezt a dró­tot azért, mert fölülete nem az átmérőjé­vel arányos, hosszabbra kellene venni, mint ugyanoly feszültségnél, a félakkora ke­resztmetszetű szálat, -mi fémszálas izzó­lámpák szerkesztésénél igen fontos. Hasonló hatást, tehát a szál hosszának csökkentését akként is lehetne elérni, hogy a drótokból szalagokat hengerelünk, azon­ban egyrészt egyenletes szalagok henger­lése műszaki nehézségekkel jár, másrészt a hengerelt szalagoknak éles élei vannak, minek következtében a szál szétporlódása lényegesen gyorsul, ezért a hengerelt sza­lag kevésbbé tartós, mint a körkereszt­metszetű drót. Két körkeresztmetszetű drót egyesítésével ezeket a nehézségeket tel­jesen elkerüljük. Más a találmány szerint elérhető előny az, hogy az egyes drótot anyagi szerke­zete igen gyakran változó, minek követ­keztében a szálak csakhamar elpusztul­nak. Több szál alkalmazásánál eme szerke­zeti különbségek bizonyos tekintetben ki­egyenlítődnek és a szál tartósabbá válik. A gyártás szempontjából még az is elő­nyös, hogy különböző fényerősségű izzó­lámpák előállítására csak egyetlen drót­vastagság szükséges és hogy az állványok, melyeken az izzószálakat a lámpaharang­ban elhelyezzük^ teljesen azonos foganato­sítás! alakban lehet úgy kisebb, mint na­gyobb fényerejű lámpáknál alkalmazni, mert a dróthosszúság mindkét esetben kö­zel azonos. Kívánatos lehet esetleg, hogy a több drót összesodrásával előállította szálak ke­resztmetszetét utólag csökkentsük, mit a drótkötél óvatos húzásával végezünk. Lé­nyegesen megkönnyítjük ezt a húzási mű­veletet, ha a drótkötelet kihúzás előtt

Next

/
Thumbnails
Contents