42116. lajstromszámú szabadalom • Üzemeljárás primérelemeknél

Megjelent 19Q8. évi jtinins hó 4-én. MA(iY. ^^ K1R. SZABADALMI gB a HIVATAL szabadalmi leírás 42116. szám. VII/g. OSZTÁLY. Üzemeljárás primérelemeknél. CSANTAVÉRI TÖRLEY JÓZSEF PEZSGÓGYÁROS ÉS BENKÓ ISTVÁN MÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1907 április hó 12-ike. Ismeretes, hogy porózus, pld. szén vagy más eféle elektródával biró priméreleroek csak új állapotban való összeállítás után fejtik ki teljes hatékonyságukat. Üzem alatt úgy az áramerősség, valamint az áramfe­szültség folyton csökken. Ha azután az ele- { met megtisztogatjuk, a porózus elektródákat kiáztatjuk vagy kifőzzük és az elemet újra összeállítjuk, az elem eredeti hatásfokát soha sem érhetjük el többé és mennél to­vább volt használatban az elem és mennél gyakrabban volt tisztogatva, annál jobban csökken teljesítménye. Ezenkívül az old­ható elektródának mindinkább növekvő el­használódása tapasztalható. Azt találtuk, hogy ezen jelenség oka abban keresendő, hogy eddig lehetetlen volt a porózus elektródák fölületét és bel­sejét állandóan annyira tisztán és hatéko­nyan megtartani és gerjesztő, illetőleg de­polarizáió folyadékkal annyira telíteni, hogy az elem eredeti hatásfokát változatlanul megtartsa. Ugyanis üzem közben úgy az elektróda fölületén, valamint ennek ben­aejében az elektrolyzis termékei rakódnak le; ezen lerakódott termékek az elemek teljesítő képességét csökkentik és az eddigi üzemeljárásoknál, akár nyugalomban levő, akár keringő vagy a porózus elektródán átszivárgó elektrolytokkal dolgozunk, üzem közben éppen nem vagy csak igen töké­letlenül távolíthatók el. A porózus elektró­dáknak fönt említett ismert tisztítási mód-i jai is a szükséges szétszedés következté­ben egyrészt időpazarlással és fáradtsággal járnak, másrészt annyira tökéletlenek, hogy a mindinkább fokozódó szennyezéstől az elektródák meg nem óvhatok. A primérelemek említett hátrányait a je­len találmány szerint oly módon küszöböljük ki, hogy a gerjesztő, illetőleg deporali­záló folyadékot vagy adott esetben mind­kettőt, erélyes áramoltatással akképen nyom­juk vagy szívjuk a porózus elektródákon keresztül, hogy ezek pórusai, valamint fölii­letei nemcsak eddig el nem érhető mérték­ben impregnáltainak, hanem egyúttal hatá­sosan öblíttetnek is, miáltal a keletkező re­akciótermékek állandóan kioldatnak, illetve eltávolíttatnak úgy, hogy az elektróda, pld. széntest vagy porózus cinktest vagy más efféle, teljes hatásképességét változatlanul megőrzi és az elektróda tisztítása céljából az üzemet nem kell megszakítani. Az üze­met annyira folytonossá tehetjük, hogy az elektródán már átszorított vagy szívott fo-

Next

/
Thumbnails
Contents