42115. lajstromszámú szabadalom • Szivarkatöltőgép

Megjelent 190S. évi junius hó 4-én. MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL szabadalmi leiras 42115. szám. X/c. OSZTÁLY. Szivarkatöltő gép. TRIWAS ABRAM TECHNIKUS STUTTGARTBAN. A bejelentés napja 1907 íebruár hó 2-ika. Jelen találmány szivarkatöltőgépre vonat­kozik, melynél a szivarkahüvely a dohány behelyezése, valamint a szivarkahüvelynek egy tövisre való földugása után egyetlen szerkezet segélyével kézzel állítatik elő. Az ismert szivarkakészítő gépek nagy hátrá­nyokkal bírnak. így például az ismert gé­pek egy csoportjánál a dohánysajtó tölté­sére, zárására és nyitására, valamint a saj­tolt dohánj-adag kitolására stb. egy-egy külön szerkezet szükséges, miért is világos, hogy ezen különböző szerkezetek működései sok időt igényelnek. Ezenkívül sok gépnél működő részek nyitva fekszenek úgj', hogy a dohány ezen részekhez kerülhet, ami az üzemben zavarokat okozhat és a dohány bepiszkolódására vezethet. Az ismert gépek továbbá azon hátránnyal bírnak, hogy a szivarkáknak csak egyetlen fajtajához al­kalmasak úgy, hogy különböző nagyságú szivarkák előállításához gépek sorozata szükséges. A találmány tárgyát képező gépnél az összes fölsorolt hátrányok elke­rültettek. A találmány tárgyát képező gép nemcsak egyszerű és kényelmes kezelése valamint az összes dolgozó részek elfödött elrendezése által tűnik ki, hanem azáltal is, hogy a sajtópofák kicserélhetősége és az illető elemek beállíthatósága folytán a gép bármily fajtájú szivarkák előállítására hasz­nálható. A mellékelt rajzokon a találmány tárgyá­nak egy példaképein kiviteli alakja van föl­tüntetve. Az 1. ábra a gép fölülnézete, mely nézet a tömőrész működési módjának megmagyará­zására alkalmas. A 2. és 3. ábra a dohánysajtó oldalnézete, amidőn a működés kezdete, folyamata és befejezése látható. A 4. ábra a gép elölnézete. Az 5. ábra a gép alulnézete. A 6. és 7. ábra a kilökő beállítószerkezeté-. nek két nagyobb léptékben rajzolt függé­lyes metszete. A 8. ábra a dohánysajtoló szánjának met­szete. A 9. ábra a helytálló sajtópofa beállítószer­kezetének keresztmetszete. Az (1) asztallapon a minden oldalról zárt (2) köpeny van elrendezve, melyben a (4) sajtópofának és a kiugró (3) lemeznek moz­gatására szolgáló elemek vannak elren­dezve. A (3) lemez és a (4) sajtópofa a helytálló (5) sajtópofával működik össze. Útóbbi kicserélhetően és beállíthatóan van elrendezve és a (8) rögzítőcsavarok által az (1) asztallap helytálló (6) lécéhez huzatik,

Next

/
Thumbnails
Contents