42017. lajstromszámú szabadalom • Folyadékhevítő

_ Megjelent JL&Q8. évi május hó £9-én . MAGY. ^ KIK. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 42017. szám. 11/h. OSZTÁLY. Folyadékhevítő. WEISSE ERNST IGAZGATÓ KÖLN-EHRENFELDBEN. A bejelentés napja 1907 augusztus hó 6-ika. Jelen találmány tárgya folyadékhevítő, mely exploziós erőgépek fáradt gázai által tartatik üzemben és mely nemcsak ezen gázok hőjének legjobb kihasználásátengedi meg, hanem egyúttal tökéletes hangtompi­tást is végez. A találmány tárgya a mellékelt rajzban egy foganatosítási alakjában van föltün­tetve. Az 1. ábra a folyadékhevítő függélyes közép­metszete ; a 2. ábra egy, a folyadékhevítő számára szolgáló födélnek metszete és nézete. A folyadékhevító fűtő fölületét az (a) fenék képezi, mely hullámosan és akként van kiképezve, hogy az koncentrikus, mély gyűrűs terekkel bir. Az (a) fenék fölött fekvő része a folyadékhevitőnek a fölheví­tendő vizet fogadja magába, míg az (a) fenék alatt fekvő rész a forró gázok át­bocsátására szolgál. Mindegyik hullám helyében lévő gyűrűs (b) űrbe az ugyan­csak gyűrűalakú (c) falak nyúlnak be, melyek az alsó (d) fenékből indulnak ki és melyek a gázokat a folyadékhevítő egész ürterének végigömlésére kényszerítik. A meleg gázok az (e) csövön át ömlenek be és a gyűrűs tereket belülről kifelé járják át. Hogy a gázok ne ömölhessenek át a hevítőn az (f) kiömlési nyíláshoz vezető | legrövidebb úton, hanem hogy azok minden irányban szétoszoljanak, a legszélső (bl) gyűrűs térben a csavaralakú (g) borda van elrendezve, mely megakadályozza azt, hogy a gázok közvetlenül az (f) nyíláshoz ömöl­jenek, hanem kényszeríti azokat, hogy a (bl) külső gyűrűs tér kerületén végigjár­janak. Az (a) fenék hullámaival lényegében (\v) vízcsöveknek és forrcsöveknek csoportját képezi. Azáltal, hogy a gázok a (b) koncentrikus gyűrűs tereket belülről kifelé járják át, átömlési harántmetszeté fokozatosan nagyob­bodik úgy, hogy a gáz átömlési sebessége fokozatosan csökken, miáltal igen erélyes hőközlés biztosíttatik. A csavarfölületnek külső gyűrűs térben való elrendezése által, a gázok átömlési sebessége ismét növel­tetik, míg az az (f) kiömlési csőben uralkodó sebességet eléri. Mindezeken kívül a folyadékhevítő egy­úttal hangtompító gyanánt is szolgál a kiömlő gázok számára,. a mennyiben egy­részt a gázok útja folytonos irányváltozást szenved és a mennyiben másrészt a beálló hűtés következtében a gázok összehúzód­nak, miáltal a gép kilökési ellenállása is jelentékenyen csökken. Ha a hevítő fölé az 1. ábrában föltűnte-

Next

/
Thumbnails
Contents