42013. lajstromszámú szabadalom • Eljárás használati és dísztárgyak készítésére

Megjelent 1908. evi május hó 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 4201B. szám. VI/a OSZTÁLY. Eljárás használati és dísztárgyak készítésére. FRANZE KÁROLY GYÁROS E/M TETSCHENBEN. A bejelentés napja 1907 november hó 14-ike. A jelen találmány tárgya eljárás hasz­nálati és dísztárgyak, pl. csont, szaru, kődió és hasonló anyagból való gombok, melltűk, medaillonok stb. díszítésére, mely az eddig használatos eljárásokkal szemben abban különbözik, hogy a legkülönbözőbb mintázások tökéletesen, azaz a képzelhető legélesebb körvonalakkal hozhatók a díszí tendő fölületre. A találmány lényege abban áll, hogy a tárgy díszítendő föliilete először magában véve ismert módon, pl. gőzölés által festék fölvételére alkalmassá tétetik, azután nyom­tatás által egy ismét eltávolítható anyaggal a kívánt mintának megfelelő negatív kép­pel láttatik el és azután a festékanyaggal bevonatik úgy, hogy az előbb fölvitt nega­tiv minta eltávolítása után a kívánt díszí­tés megmarad. Az először fölvitt minta tehát úgyszól­ván szigetelést képez a később fölviendő festékanyag számára, mely azonban a dí­szítendő föliilet azon részeihez tapadva marad, melyek a szigetelő anyag által nin­csenek befödve. Az eljárás gyakorlati megvalósításánál, pl. egy gomb díszítésénél, célszerűen egy a le­nyomatandó negativ mintát fölvevő (a) pa­j pír vagy szövet alkalmaztatik (1. és 2. áb­rák), mely a mintázással fölfelé nemez, gumi vagy hasonló anyagból való rugalmas (b) alátétre helyeztetik. Ezután az (e) gomb a díszítendő föl ülettel az alátétre szorítta­tik és ismét elvétetik, minek folytán a gomb a negativ mintát veszi föl. Ha az ilykép előkészített gomb pl. vala­mely ismert eljárással festékkel vonatik be és azután a negativ minta képzéséhez előbb említett izoláló anyag a gombfölületről ismét eltávolíttatik, akkor megmarad a minta (4. ábra), még pedig igen éles kör­vonalakkal. Ily módon lehetővé válik tetszőleges tár­gyakat művészi módon állandó díszítéssel ellátni. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás használati és dísztárgyak díszíté­sére, azáltal jellemezve, hogy a díszí­tendő fölület előbb ismert módon festék fölvitelére alkalmassá tétetik, azután ismét eltávolítható anyag fölhasználásá­val nyomtatás útján a kívánt mintának megfelelő negativ képpel láttatik el és ezután a festékanyaggal vonatik be úgy, hogy a legelőbb fölvitt negativ minta eltá­volítása után a kívánt díszítés megmarad. (1 rajzlap melléklettel.) FALLAK RÉSZVÉNvTÁnSAflÁO NYOMDÁJA BüwAftíTCN-

Next

/
Thumbnails
Contents