41976. lajstromszámú szabadalom • Újítás műtextilrostok előállítására való eljárásában

Megjelent 1908. évi május hó 25-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 41976. szám. XlV/a/l. OSZTÁLY. Újítás műtextilrostok előállítására való eljárásban. VEREIN1GTE GLANZSTOFF-FABRIKEN A.-G. CÉG ELBERFELDBEN. A bejelentés napja 1907 julius hó 15-ike. A műtextilrostok előállítására szolgáló eljárások a szál alakításától kiindulva, a használatra kész termék eléréséig eljárási részletek egész sorozatából- állanak. Ajánlották ugyan már az ilyen műtextil­rostoknak előállítását olyan nitrocellulóziá­ból, melynél a rostok azonnal alakításuk után az oldószer k,iüzése folytán bizonyos szilárdsággal bírnak, egyetlen folytonos összeljárásban foganatosítani (4984. számú svájci szabadalmi leírás). Eltekintve azon­ban attól, hogy ezen úgynevezett összeljá­rás tulajdonképen különválasztott részlet­eljárások egész sorozatából áll és hogy az műszaki okokból nem keresztülvihető, így pl. azért, mert a mégis lassan végbemenő denitrálási folyamat a fonal mozgásának sebességét, hátrányos módon, nagymérték­ben csökkenti, illetve lehetetlenné teszi, ennek dacára az eljárás foganatosítása a nitrocellulózából való műrostnak közvetle­nül az alakítás után elért szilárdságafoly­tán mégis lehetségesnek tűnt föl. A műtextilrostoknak ezen folytonos ké­szítési eljárását vizes cellulózaoldatokból, különösen rézoxydammoniákcellulóza, cink­cellulózaammoniák, cellulózaxantogenat ol­dataiból azor >an az ezen anyagokból elő­állított cellulózahydrátfonalaknak erősen kocsonyás, nem szilárd állapota már eleve gátolni látszott. Azon üzemi kísérletekből, amelyek jelen találmányhoz vezettek, kitűnt azonban, hogy a kész szilárd szál a fonófúvókából való kilépéstől a cérnázóorsóra való föl­csévélésig folytonos üzemben előállítható és hogy emellett nagyon kiváló előnyöket, pl. rendkívül csekély munkaidőt (egy perc tört része napok helyett), valamint a fo­nal minőségének javítását érhetjük el, da­cára annak, hogy a fonófúvókából jövő, kicsapott fonal lágy, kocsonyás állapota miatt igen érzékeny. Azt találtuk, hogy a kicsapásnál kelet­kező cellulózahidrátalakzatok majdnem pil­lanatszerűen mindvégig folytonos üzemben sikerrel alakíthatók át nagyon fényes szá­lakká. Meglepő módon kitűnt továbbá, hogy a jelen eljárás szerint előállított fonalak nem bírnak az eddig ismertetett eljárások se­gélyével előállított szálak hiányaival. Valószínűleg annak következtében, hogy a gyártás folyamata alatt végbemenő vegyi és fizikai folyamatok minden részecskére minden oldalról és nagy mértékben állandó föltételek között hatnak, a fonalak rend­kívül 'egyenletesek lesznek. Nem lép föl

Next

/
Thumbnails
Contents