41955. lajstromszámú szabadalom • Öntőforma könnyen megmerevedő folyadékok számára

Megjelent 1908. évi május hó 23-én. MAGY, SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 41955. szám. XI/e. OSZTÁLY. Öntőforma könnyen megmerevedő folyadékok számára. WIDMER-ACKERMANN JÁKOB GYÁROS ZÜRICHBEN. A bejelentés napja 1907 november hó 12-ike. A meleg kókuszolajat eddig lapos bádog­csészékbe öntötték, azután megmerevedni hagyták s a formából kiütve pergamenpapirba csomagolták és ilyen alakban hozták for­galomba. Azonban a vajtáblák készítésének ezen módja több hátránnyal bír, pl. a for­mák a táblák kivételéhez szükséges ütöge­tés miatt gyorsan tönkremennek és a táb­lák is gyakran eltörnek, azonkívül pedig a pergamenpapirba kézzel való csomagolás egészségi szempontból éppen nem kifogás­talan. Jelen találmány tárgya oly öntőforma, melynél a fönti hátrányok el vannak ke­rülve. A találmány tárgyának egy kiviteli alakját a mellékelt rajz 1. ábrája függélyes hosszmetszetben, a 2. ábra függélyes keresztmetszetben, a 3. ábra pedig vízszintes metszetben tün­tet föl. Az öntőforma egy edényből áll, mely a függélyes, azonban az (a) oldalfalakra rézs­útos (b) közfalak segélyével több kamrára van osztva. A kamrákat azonkívül az (a) oldalfalakkal párhuzamos mozgékony (e) falak két-két (c) rekeszre osztják, melyekbe az olajat fölvevő papírzacskók helyeztetnek. Az öntőforma általában több egymáshoz csatlakozó és egy két vagy több sorban fekvő rekeszből állhat, melynek egyik (e) fala lazán van a formába helyezve és ab­ból kivehető. Ezen fal az ugyanazon sor­ban fekvő rekeszek számára közös lehet úgy, hogy az összes rekeszek egyszerre zár­hatók vagy nyithatók, vagy pedig mind­egyik rekesz külön mozgékony fallal bírhat, azonban ez utóbbi berendezés körülménye­sebb és ennélfogva kevésbbé ajánlatos. A föltüntetett kivitelnél két sor rekesz és két közös elmozdítható (e) fal van alkalmazva, mely utóbbiak alsó széleit a (d) kengyelek tartják távol egymástól. Hogy az (e) falak a (b) falak éleire legyenek szoríthatók, az edény fölső részében, az (e) falak között egy végignyúló (f) lapos sín vagy lapos ke­resztmetszetű rúd van elrendezve, melynek az edényből kinyúló vége az elforgatás megkönnyítése céljából derékszög alatt van meghajlítva. Ha az (f) sín úgy áll, hogy szélesebb oldalaival fordul az (e) falak felé, akkor ez utóbbiak fölső szélei egymáshoz közelíthetők és a formarekeszek megnyit­hatók, illetve megnagyobbíthatok, míg a 90°-kal elforgatott sín a mozgékony (e) fa­lakat a szilárd (b) falakhoz szorítja. A 'per­gamenpapirból készült és a rekeszekbe pon­tosan beleillő zacskók behelyezése után a mozgékony (e) falakat a rekeszek (b) falai-

Next

/
Thumbnails
Contents