41917. lajstromszámú szabadalom • Kombinált fűrész-, ásó-, kapa- és lapátszerszám, különösen katonai célokra

Megjelent 1908. évi május hó 20-áu. MAGY SZABADALMI KIK. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 41917. szám. XIX/c. OSZTÁLY. Kombinált fűrész-, ásó-, kapa- és lapátszerszám különösen katonai célokra. DK SOÓS ZOLTÁN NYUGALMAZOTT FŐISPÁN ÉS HUBENAY SÁNDOR MAGÁNMÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1907 junius hó 27-ike. A találmány tárgya oly szerszám, melyet úgy ásó, mint kapa, vagy lapát gyanánt alkalmazhatunk s melynek főelőnye abban van, hogy a szerszám segélyével az ásási, kapálási, vagy lapátolási művelet teljesen szabályosan és pontosan elvégezhető, meg­különböztetésül azon hasonló szerszámoktól, melyeknél a tulaj donképeni műveletet végező lap (ásó, kapa, vagy lapát) a művelet köz­ben hol elhajlik, hol fölbillen, hol pedig a nyélen lötyög. Ez a szerszám különösen katonai célokra, a gyalogságnál van hivatva nagy szerepet betölteni. A gyalogságnál, mint ismeretes, a puskával fölszerelt egyes egyén az ellenségre való lö­vésnél két szempontot köteles szem előtt tartani: az egyik a pontos és biztos célzás, a másik pedig az, hogy az egyes egyén a lövés előtt azonnal födözéket keressen és természetes födözék hiányában ilyet a talaj­ból készítsen magának. A födözék nemcsak az ellenséges golyó elől védi meg az illető egyént, hanem az a pontos és biztos cél­zásnál a puaka kényelmes alátámasztására is szolgál. Ennek a szerszámnak az említetteken kívül még az a nagy előnye is van, hogy könnyebb (700—800 g.), vagy legalább is ugyanoly súlyú, mint a gyalogságnál eddig használt ásók úgy, hogy ezáltal az egyes katona fölszerelése könnyebbé van téve, vagy pedig a hasznavehetőség fokozott volta mellett az eddigi fölszerelést nem teszi nehezebbé. Ilyen födözékek gyors és könnyű elkészí­tésére szolgál jelen találmány tárgyát ké­pező kombinált ásó-, kapa- és lapátszerszám, melynek segélyével bármily talajból és bármely talajon gyors és biztos födözékeket készíthetünk. A találmány lényege abban áll, hogy a szerszám lapja a nyél fejébeil elrendezett csukló körül a különböző szerszámoknak megfelelően elforgatható, mimellett - a lap a különböző helyzetekben a csap alatt a nyélfejben kiképzett üregben elrendezett rúgó közvetítésével, a rúgó által a lapnak a csuklón túl lévő nyúlvány megfelelő ki­ugrásába benyúló hüvely által tartatik meg. A rajz a találmány tárgyának egy példa­képem kiviteli alakját tünteti föl és pe­dig az 1. ábra a szerszámot ásóként mutatja be elulnézetben és a

Next

/
Thumbnails
Contents