41908. lajstromszámú szabadalom • Újítás fúvós fémhangszereken

Megjelent l'JOá. évi májas hó 2Ő-áu. MAGY. jgAg. KIR. SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 41908. szám. i IX/d. OSZTÁLY. Újítá s fúvós fémhangszereken. SCHUNDA V. JÓZSEF HANGSZERGYÁKOS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1907 augusztus hó 30-ika. A fúvós fémhangszerek, trombiták, kiír- J tök, pistonok, stb. azon hátránnyal bírnak, j hogy azoknál egyes. hangok nem elég tisz­ták és pontosak. így különösen az alsó «cis», «d» és «f» hangok mindig- valamivei magasabbak és így, főleg szóló játéknál, zavaróla<g hatnak. Lehet, ugyan ezen hango­kat a hangoló kengyel megfelelő beállítá­sával korrigálni, csakhogy ekkor megint más hangok szólanak hamisan. A jelen találmány tárgya már most oly újítás, mely ezen hátrányokat teljesen be­szünteti. A találmány szerint ugyanis a hangoló kengyel összeköttetésbe hozatik egy kü­lön hangoló billentyűvel, mely játék köz­ben a kézfekvés változtatása nélkül mű­ködtethető úgy, hogy a hangoló kengyelt a játék félbeszakítása nélkül bármely pil­lanatban elállíthatjuk és így a különben hamisan szóló hangokat folyton korrigál­hatjuk. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyát képező újítás néhány foganatosítási alakjában és pedig trombitánál és szárny­kürtnél valió alkalmazásában van föltün­tetve. Az 1. ábra a trombitának oldalnézete; a 2. ábra a trombita eigy részének alulné­zete; a J 3. ábra metszet a 2. ábrának A—B j vonala szerint; a 4. ábra a szárnykürtnek oldalnézete; az 5—7. ábrák módosított foganatosítási alakokat tüntetnek föl. Az (1) trombita (1. ábra) a szokásos mó­don a (2) hangoló kengyellel van ellátva, melynek a (3 4) csőszárakból való kihú­által a hangok módosíthatók. A ta­lálmány szerint már most ezen hangoló kengyel egy külön (5) hangoló billentyű­vel oly mechanikai összeköttetésbe van hozva, hogy aszerint, amint ezen billen­tyűt lenyomjuk vagy szabadon bocsátjuk, a (2) kengyel kihúzatik, ill. rendes helyze­tébe visszatolatik. A (2) kengyel és az (5) billentyű közötti mechanikai kapcsolat lé­tesítésére a föltüntetett példában a két­karú (6 7) emeltyű szolgál, mely a (4 8) csövek között elrendezett (10) csapon (2. ábra) egy rúgó hatása ellenében forgatha­tóan van ágyazva. A (6 7) emeltyűnek (6) karja az (5) billentyűt hordja,, (7) karja pedig, mely a rajzban föltüntetett módon meg van hajlítva, csuklós összeköttetés­ben áll a (11) toló karral. Ez utóbbinak szabad végén a golyós csapágy gyanánt szolgáló üreges (12) fej (3. ábra) van ki­képezve, mely a (2) kengyelhez erősített (13) csapnak golyóalakú végére illeszkedik.

Next

/
Thumbnails
Contents