41906. lajstromszámú szabadalom • Plomba emelőzára palackokhoz és eljárás és gép a plomba fölerősítésére, elkészítésére és zárására

Megjelent 1908. évi május lió SáO-án-MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 41906. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Plomba emelőzáras palackokhoz és eljárás és gép a plomba fölerősítésére, elkészítésére és zárására. HEID MIKLÓS VEZÉBIGAZGATÓ STOCKEBAUBAN. A bejelentés napja 1907 április hó 26-ika. A találmány tárgya plomba emelőzáras palackokhoz, továbbá eljárás és gép a plomba felerősítésére, elkészítésére és zá­rására. Maga a plomba a palaczk nyaka és az elzárás körül fektetett fémszalagból áll, melynek végei — hogy a plombát csakis egyszer lehessen használni — egymás fö­lött vagy egymás mellett fekszenek és az anyagából kivágott nyelvekkel vagy szegé­lyekkel vannak ellátva, melyeket a csíkra hajlítunk vissza és ezzel oly módon kap­csolunk, hogy a plombának nyitása után történő újból való zárása okvetlenül fölis­merhető legyen. A plomba föl erősítése és zárása csakis gép által történhetik, melyet csakis a pa­lack töltésére jogosult szerezhet meg úgy, hogy az ily plombával ellátott palack biz­tosítékot nyújt arra, hogy a palack töltését arra jogosult végezte. A gépet ezenkívül akként is berendezhetjük, hogy a plomba­csíkon ellenőrző adatokat sajtoljon be, pl. a töltés időpontját, a töltő cégjegyét stb. A csatolt rajz 1—4. ábráján a plomba négy foganatosí­tási alakja látható, míg az 5. ábra a plomba fölerősítésére és zárá­sára szolgáló gép vízszintes metszete. A 6—10. ábra a plomba zárását ábrázolja. A plombát képező és a palack nyaka és az elzárás záró emelője körül fektetett (1) fémszalag két vége minden esetben egy­más mellett vagy fölött fekszik és a vé­gek kivágása által létesített nyelvekkel vagy szegélyekkel vannak ellátva, melye­ket a szalagvégekre visszahajlítunk és ezekkel egyesítünk. Az 1. ábrán a szalag végei négyszögle­tes (2) kivágásokkal vannak ellátva, melyek keskenyebb oldalain (3) nyelvek vannak kiképezve. Ezeket a szalag végeire való visszahajlításuk után nyomóvasak által lé­tesített (4) benyomások rögzítik a szalag végein, A 2. ábrán az (1) szalag végein ugyancsak négyszögletes (2) kivágások van­nak, de a kivágott anyag csakis egyetlen (3) nyelvet alkot, melyet a (4) benyomás köt össze a szalaggal. A 3. ábrán a szalag végeiben két keske­nyebb oldalán egy-egy (3) nyelvvel ellátott (2) kivágás van alkalmazva, mely kivágá­sok egymás fölött fekszenek. A 4. ábrán a szalag végein húzás útján előállított, kiálló (5) szélekkel bíró köralakú (2) nyílások vannak alkalmazva, melyek széleit a sza­lagra lehajlítjuk vagy lekarimázzuk. Mindezeket a kapcsolásokat az 5. ábrán

Next

/
Thumbnails
Contents