41896. lajstromszámú szabadalom • Szelep

Megjelent 19Q8. évi május hó Iá én. MAGY. ffa Kia. SZABADALMI« HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 41896. szára. XXI/d. OSZTÁLY. Szelep. NŐVÉN NILS EMIL IGAZGATÓ HÖRBYBEN. A bejelentés napja 1907 március hó 5-ike. Szivó- és nyomószivattyúknál a fémszele­pek helyett rugalmas anyagból, pl. bőrből készült szelepeket is szoktak alkalmazni. Az eddigi bőrszelepek azonban nem felelnek meg teljesen céljuknak, amennyibeu a tö­mítést a szelepnyilás fölé helyezett és kel­lőkép megterhelt vízszintes bőrdarabnak kiálló szegélye végzi, aminek többféle hát­ránya van. így a bőrszegély a víztől rövid időn belül megpuhul és annyira kitágul, hogy a szelep oly helyzeteket vehet föl, melyek mellett jó tömítés lehetetlenné válik. Továbbá a bőrlemez és a rajta nyugvó vaslap összeerősítése sem tökéletes, mert ez csak a szelepnyilás fölötti középső részen történhetik; a tömitőszegély szabadon ma­rad, beszívatik a szelepnyilásba és így a kellő légritkítás a szivattyúban lehetetlenné válik. Ugyanezen hátrány következik be akkor is, ha a víz által magával vitt ho­mok és egyéb tisztátalanságok ékelődnek a bőrlemez és vaslap közé. A jelen találmány tárgyát képező bőr­tömítéssel ellátott szelepeknél mindeme hátrányok el vannak kerülve, amit azáltal érünk el, hogy a tömítést függélyesen le­felé álló bőrszegély végzi, mely csak annyira áll ki a szeleptest alsó síkjából, hogy tömí­tetlenségeket előidéző ki- ill. behajlások be nem következhetnek, mimellett a szeleptér alakításával és méretezésével arról is gon­doskodunk, hogy a tömítőbőrszegély a sze­lep bármely helyzeténél a szelepnyiláson kivül van. A találmány tárgya a csatolt rajzon pél­daképem foganatosítási alakjában látható, nevezetesen az 1. ábra egy szivattyú metszete, a talál­mány szerint elrendezett (1) szelepekkel, a 2. ábra pedig a szelep és szeleptér füg­gélyes metszete. Az (1) szívó- és nyomószelepek mind­egyike három-három részből áll, nevezete­sen a szeleptestet képező (2) magrészből (2. ábra), a külső (4) kupakból és a (2) közé befogott (3) bőrlapból. A (2) szeleptest vas­ból vagy más fémből készült tetszőleges alaplapú tömbből áll, melynek fölső széle le van gömbölyítve. Ezen szeleptestre a bőr­ből vagy más rugalmas anyagból álló (3) tömítőlap helyeztetik és a (4) külső kupak és (5) csavar segélyével erősíttetik meg. A (3) tömítőlap (3') alsó szegélye a (2) sze­leptest és (4) kupak közül a (2) test alsó síkján függélyes irányban kissé kiáll. Ez a kiálló szegély végzi a tulajdonképeni tömí­tést azáltal, hogy egész alsó fölületével rá­fekszik a szeleptér (7) fenéklapjára, mimel-

Next

/
Thumbnails
Contents