41877. lajstromszámú szabadalom • Szabályozó készülék hűtőberendezések számára

Megjelent 1908. évi május hó 14-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 41877. szára. XVIII/C. OSZTÁLY. Szabályozó készülék hűtőberendezések számára. LEVILLY OLIVIER EMILE MÉRNÖK PÁRISBAN. A bejelentés napja 1907 augusztus hó 9-ike. Oly hűtőberendezéseknél, melyeknél a j hideg folyékony anyagok elpárologtatása által állíttatik elő és a hideg előállításának és fentartásának különböző helyiségekben egyidejűleg kell történnie, szükséges, hogy a hűtőfolyadéknak a párologtatóhoz való hozzávezetése a kompresszor fordulatszá­mának, a párologtatóban uralkodó nyomás­nak, a párolgás gyorsaságának és különö­sen a hűtőhelyiségek hőmérsékleteinek meg­felelően szabályoztassék. Jelen találmány tárgya oly készülék, mely a jó szabályozás összes föltételeinek önmű­ködőlég tesz eleget. A mellékelt rajz a szabályozó készülé­ket függélyes metszetben vázlatosan tün­teti föl. A készülék lényegében egy a rajzban föl nem tüntetett, alkalmas szerkezetű szi­vattyúból áll, mely a kompressortengely által olykép hajtatik, hogy azzal megegyező sebességgel forog. A szivattyú alkalmas folyadékot, pl. olajat szív egy a készüléket tartalmazó tartályba és azt (a) összekötő csövön át (b) zárt térbe nyomja, melyen egy nyomásszabályozóul szolgáló (e) lég­kamra, (d) dugattyúhenger és (e) szelepház van elrendezve. Ezen (b) tér a tartánynyal (f) csatorna által van összekötve, melynek beömlési nyílása (g) állítócsavar által szabályozható. A (d) hengerben (h) dugattyú van eltol­hatóan elrendezve, melynek (i) rúdja fölül egy (k) lapot hord. A (g) szabályozó-csavar mindenkor olykép állítható be, hogy a (h) dugattyú tetszőlegesen meghatározott ma­gasságban marad mindaddig, míg a kom­pressor mozgásának sebessége ugyanaz. Ha a sebessége megváltozik, úgy a dugattyú fölemelkedik vagy lesülyed olykép, hogy helyzete mindenkor az összes olajtömeg nyomásának megfelelő. Ha a kompressor kivételesen nagy sebességének következté­ben a dugattyú a löket fölső végéig emel­kedik föl, úgy az az (m) tehermentesítő szelepet nyitná meg úgy, hogy a szivattyú által kilökött összes folyadék rögtön a tar­tányba folynék ki. A (h) dugattyúval szilárdan összekötött (k) lemez azon kifolyó-nyílásokat szabá­lyozza, melyek a különböző elpárologtatók­nak felelnek meg. A mellékelt rajzon föltüntetett kiviteli alak különböző három hűtőhelyiséggel bíró hűtőberendezés számára alkalmas, mely hűtőberendezés tehát három elpárologtató­val van ellátva, melyekhez a folyósított gáz bárom (nl, n2, n3) szabályozószelepeken

Next

/
Thumbnails
Contents