41867. lajstromszámú szabadalom • Kombinált író és számológép

Megjelent 190$. évi május hó iá-éu. MAGY. ^ KÍH. SZABADALMIHIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 41867. szám. VII/c. OSZTÁLY. Kombinált író- és számoló gép. MOON-IJOPKINS BILLING MACHINE COMPANY CÉG ST.-LOUISBAN, MINT HOPKINS HUBERT GÉPÉSZ ST.-LOUISI LAKOS JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1907 augusztus hó 19 ike. Jelen találmány egy gép, mely mint író- | és számoló gép használható úgy, hogy számlák kiírásánál, táblázatok, árjegyzé­kek, részletlajstromok, engedmény számítá­tások és hasonlók fölállításánál a papirszá­non lévő papírívre a számokon kívül a kí­vánt szavak; üzleti kifejezések és egyéb adatok leírhatók. A billentyűzetben ismert módon egyesí­tett betű-, szám- és egyéb billentyűkön kívül a jelen találmány tárgyát képező gépnél további két, számbillentyűket tar­talmazó billentyűsor van elrendezve, me­lyek két csoportba vannak osztva és ezen számbillentyűkön kívül még külön egy-egy betűvel ellátott billentyűk vannak elren­dezve, melyek lenyomása által agépössze­adószerkezete ismert módon befolyásolta­tik. Az új gép úgy van berendezve, hogy a számok több egymás mellett álló oszlo­pokban nyomtathatók és egyidejűleg az összeadószerkezet összegkerekeibe regisz­trálhatók úgy, hogy az összegbillentyű le­nyomása által minden egyes számoszlop összege a többiektől függetlenül, az osz­lop végén lenyoiftatik. Emellett az egyes összegek más össaegk erekeken regisztrál­hatók és egy összeredménybe egyesíthe­tők, mely azután szintén egy bizonyos bil­lentyű lenyomása által lenyomatik. Az ösz­szegkerekeken regisztrált számok és azok összegei egy úgynevezett rekordbillentyű lenyomása által a lenyomtiatás után is az összegkerekeken tarthatók, úgy később új­ból lenyomtathatok. A számok és számösszegek lenyomtatása és regisztrálása egy, a gép oldalán alkal­mazott kéziemeltyű segélyével történik, mely előre, vagyis a gépet kezelő egyén felé húzatik. A kézi emeltyű ezen mozgása által egy lengethetően ágyazott tengely lengésbe hozatik, mely görbetárcsák és emeltyűrudazat által az összeg-kerekekben, a számok lenyomtatására és regisztrálására való szerkezeti részeket kellő helyzetbe és működésbe hozza. Számok és számössze­gek szorzásánál, az ismert összegező gé­pekkel szemben, melyeknél a szorzás cél­jából ismételt összegezések végzendők, min­den egyes szorzás számára az említett kéziemeltyfinek csak két mozgása szüksé­ges. Végül a gép még oly berendezéssel is bír, mellyel a gépben regisztrált számok lenyomtatása megakadályoztatik. A csatolt rajzokon az

Next

/
Thumbnails
Contents