41853. lajstromszámú szabadalom • Betokozott gép

n Megjelent 1908. évi május hó 8-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 4185B. szám. V/d/i. OSZTÁLY. Betokozott gép. ZURA JÓZSEF GYÁROS ÉS GEBRÜDER HAMMER CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1907 június hó 13-ika. Találmányunk tárgya egy betokozott gép, mely főleg motor gyanánt használ­ható, de szivattyú gyanánt is alkalmaz­ható. Találmányunk lényege abban áll, hogy a forgódugattyút ezen eltolható ru­dak tömítik, melyek ütközési helyén az egyik rúd orra kényszermozgásszerűenvan a más|ik! rúd csúszófölületén vezetve, mi a dugattyú jó tömítését biztosítja. Betokozott gépünknek mótor gyanánt szerkesztett foganatosítási alakja a csatolt rajzon látható, hol az. 1. ábra függélyes keresztmetszet a 2. ábra A—B vonala szerint, la 2. ábra függélyes hosszmetszet az 1. ábra C—D vonala szerint, a 3. ábra a záródobot hajtó áttevés ol­dalnézete1 , a 4. ábra ennek fölülnézete; az 5. ábra a dugattyún alkalmazott tömítő rudak oldalnézete; a 6. ábra eme rudak egy részének elölné­zete; a 7. ábra a 6. ábrán látható részeket széthúzva, különböző vetületekben ábrá­zolja. Az (1) alaplemezen (1. ábra) a (2) hen­geres tok van alkalmazva, melyet két vé­gén a (3) födelek (2. ábra) zárnak el. A (3) födelek a henger belsejébe nyúló (4) hüvelyekkel (2. ábra) vanank ellátva, me­lyek az (1) alaplemezre szerelt (la) csap­ágybakkal együtt az (5) főtengely ágyar zására szolgálnak. Ennek az (5) tengely­nek a födél (4) hüvelyed között (6) kivas­tagítása van, mely dugattyúdob gyanánt szerepel. Eme (6) dugattyúdobon van a le­mezalakú (7) dugattyú (1. ábra) fölsze­relve. A (2) hengertoktól oldalt egy (8) tok van alkalmazva (1. ábra), melynek belső átmérője a (2) tokénál kisebb és melyben a munkatér határolására szolgáló (9) el­záró- vagy ellendarabdob van forgathatóan ágyazva. Ez a (9) dob a (4) födélnyakak (11) kivágásaiban (1. ábra) forog és a (6) dugattyúdobot érinti. A (9) elzáró dob ten­gelye a (6) dugattyúdobéval párhuzamos és valamivel ez alatt fekszik. A (9) elzáródobnak (13) kivágása van (1. ábra), melybe a (7) dugattyú belép, mi­kor & 2 síz 1. ábrán látható nyíl irányában forog. Ez a (9) elzárődob egy (14) ten­gellyel van ellátva, mely a (8) tokból ol­dalt kiáll. A (14) tengelyre egy (15) fo­gaskerék van lazán fölhúzva (3. és 4. ábra),

Next

/
Thumbnails
Contents