41844. lajstromszámú szabadalom • Gép gázalakú, folyékony és szilárd tüzelőanyagokból munka fejlesztésére

Megjelent 1908. évi május hó fr-én. ^ MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 41844. szám. V/d/S. OSZTÁLY. Gép, gázalakú, folyékony és szilárd tüzelőanyagokból, münka fejlesztésére. BÜCHI ALFRÉD MÉRNÖK WINTERTHURBAN. A bejelentés napja 1906 julius hó 14-ike. A jelen találmány tárgya gázalakú, folyé­kony és szilárd tüzelőanyagokból munka fejlesztésére alkalmas gép, melynél az égési gázok turbinához alkalmas hőfokra mele­gíttetiiők. Ez a jelen találmány szerint az­által történik, hogy mindenekelőtt egy du­gattyús hengerrendszerben az explosiós gázok nyomása elpuffogási vagy egyenlő nyomású eljárás segélyével az erőtengelyre vitetik át, azután a fáradt gázok egy vagy több fokozatú turbinához áramolnak, mi­mellett az expansió a dugattyús hengerek­ben mindaddig folytatódik, míg az égési gázoknak ezáltal erő fejlesztése közben el­ért hőfok-csökkenése lehetővé teszi, hogy azokat viz-befecskendezés nélkül lehessen a turbinához vezetni. A jelen erőgép-berendezésnél, továbbá a dugattyús hengerrendszer elébe egy kom­pressor van iktatva, mely a töltési keve­réket illetőleg az égési levegőt lehetőleg isothermikusan előkomprimálja és a du­gattyús hengerrendszerhez vezető útján még jobban lehűti a dugattyús hengerek­ben lehetőleg magas fokú kompressió lét­rehozása céljából az elpuffogási eljárásnál bekövetkező öngyújtások elkerülésével. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egy példaképem kiviteli alakját tünteti föl, mimellett az 1. ábra a gép függélyes metszete, a 2. ábra pedig annak az 1. ábra A—B vo­nala mentén vett metszete; a 3. és 4. ábrák a jelen erőgép berende­zés nyomástérfogatainak diagrammjai, vé­gül az 5. és 6. ábrák annak entrópia-diagrammjai. A rajzon föltüntetett szénhydrogén-erő­gépberendezés négyütemű explosiós du­gattyús motorok rendszerével bír, mely rendszer vízköpenyekkel hűtött nyolc (a) munkahengerből áll, melyek szimetrikusan és tengelyüket tekintve, radiálisan vannak egy vízszintes (b) tengely körül elrendezve. E hengerekbe (c) munkadugattyúk vannak beillesztve, melyekbe (d) hajtórudak kapasz­kodnak, mely utóbbiak a (b) tengelyen meg­erősített (e) testtel vannak összekötve. E testet a tengelyhez excentrikusan elrende­zett köralakú tárcsa képezi, melynek kerü­letéhez a hajtórudak ütköznek a tárcsa felé fordított végeikkel, mimellett a hajtórudak­nak a tárcsával való összeköttetésére a hajtórudak említett végei körül egy közös (f) gyűrű van vezetve, mely a hajtórudak végeinek a tárcsához képest, ennek kerü­lete irányában való eltolódását lehetővé teszik, (g)-vel egy turbinakrompressor van jelezve, melynek futókereke a (b) tengelyen van megerősítve és mely egy (h) szívó-

Next

/
Thumbnails
Contents