41840. lajstromszámú szabadalom • Cérnagomb

Megjelent 1908. évi május hó fr-én. ^ MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 41840. szám. IV ,'c CS2 7ALY. Cérnagomb. SIMON JAROMIR KERESKEDŐ SCHWEINITZBEN. A bejelentés napja 1907 szeptember hó 17-ike. Jelen találmány cérnagombra vonatkozik, melynek előállításánál időt és költséget ta­karítunk meg. Eddigelé, mint ismeretes, a cérnát több, egymást ugyanazon szögek alatt keresztező az átmérő irányában fekvő, középen összekötött nyaláb alakjában teker­cselték a gombgyűrü köré úgy, hogy min­degyik ily nyalábban a cérnatekerületek szorosan egymás mellett és egymáshoz pár­huzamosan feküdtek. A nyaláboknak a kö­zépen való összekötése utáu a cérnatekerü­letek az egész kerületen egyenletesen szét­osztattak, míg a cérna a gomblemezt egyen­letes hézagokkal befödte. Ezutáu a cérna­burkolást a hézagokon áthúzott és a gyűrű köré tekercselt cérnával lekötötték és a szükséghez képest egyszerűen vagy több­szörösen tamburálták. Ézen ismert cérna­goinbkötés helyett a találmány értelmében a gombt írcsát oly az átmérőirányában fekvő cérnanyalábokkal fedjük be tökéletesen, melyek szorosan egymás mellé sorakoztatott, le nem csúszó cérnatekerületekből állnak. Azonban a találmány értelmében a szorosan egymásmellé sorakoztatott cérnatekerületnek a gyűrű kerületén való szétosztása elmarad és az e mellett a gyűrűn szabadon maradó hézagokat más cérnanyalábokkal fedjük be teljesen, amennyiben vagy két pontosan egyenlő nyalábtekercselést rendezünk el egymáson, de egymáshoz képest eltolva, vagy pedig a cérnanyalábokat csavarszeiű­en helyezzük egymásra. Ha e mellett a nyalábokban a cérnatekerületek nem szo­rosan egymásmelleit fekszenek, hanem kö­zöttük a cérna vastagságának megfelelő hézagokat hagyunk szabadon, akkor a gomb­lemezen diszes csillagmintákat képezünk és a gyűrű köré szokásos módon egy fonalat tekercselhetünk, melyet az egyes tekerüle­tek közötti hézagokon huzunk át és mely a tekerületek eltolódását megakadályozza. Ez­után a cérnagomboknál szokásos módon, esetleg egyszerű vagy többszörös tamburá­lást is alkalmazhatunk. A mellékelt rajz a találmány tárgyának néhány kiviteli példáját mutatja. Az 1. ábra a szokásos cérnagombot ábrá­zolja. A 2. ábra oly sűrű tekercselésű cérnagom­bot tüntet föl, melynél az átmérőirányban fekvő nyalábok eltolva fekszenek egymá­son. A 3. ábra oly sűrű tekercselésű cérnagom­bot mutat, melynél az átmérőírányában fekvő sűrű nyalábok csavarszerűen vannak elrendezve. A 4. ábra oly gombot ábrázol, melynél há-

Next

/
Thumbnails
Contents